TBE-vaccin

Motion 2021/22:3852 av Sanne Lennström m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-05
Granskad
2021-10-05
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska överväga att se över möjligheterna att införa avgiftsfri TBE-vaccination för barn mellan 3 och 18 år och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fästingburen hjärninflammation (TBE) är en virussjukdom. Tiden från exponering för TBE-virus till de första symtomen varierar typiskt mellan 7 och 14 dagar. I den första fasen av infektionen kan viruset orsaka ospecifika, lindriga symptom som feber, frossa, huvudvärk och muskelvärk. För de flesta innebär sjukdomen endast dessa lindriga besvär men cirka 20–30 procent av de smittade upplever därefter en andra fas som kan omfatta neurologiska tillstånd, från lindrig hjärnhinneinflammation till svår hjärninflam­mation. Den hjärninflammation som utvecklas under den andra fasen kan orsaka förlam­ning, bestående komplikationer eller dödsfall.

I Sverige blir omkring 200–250 personer sjuka i TBE varje år. Sedan början av 2000-talet har antalet rapporterade fall av TBE mer än fördubblats. Viruset finns främst i Stockholm, Södermanland och Uppsala län. Runt tre fjärdedelar av alla rapporterade fall av TBE i Sverige kommer härifrån. Dock har såväl utbredningen som antalet sjuk­domsfall ökat på senare år. Sjukdomsfall inträffar också utanför de traditionella risk­områdena. Detta tyder på en ökad utbredning.

Det är möjligt att skydda sig mot TBE genom vaccin. Folkhälsomyndigheten rekom­menderar vaccination till permanent- och sommarboende i riskområden samt till perso­ner som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk och som ofta får fästingar. Rekommendationen gäller även personer som kommer att vistas mycket i skog och mark i områden i andra länder där smittan finns.

Det är sammanfattningsvis en stor del av befolkningen som rekommenderas vaccin. Vaccination är dock dyrt. Flera doser behövs vid olika tillfällen och för en barnfamilj kan kostnaden bli för hög vilket medför att man väljer att inte genomgå en vaccination. Idag har därför inte alla barn och vuxna möjlighet till vaccination, ens i de högrisk­områden som finns för TBE-smitta. Vaccinationen är tvärtom avhängig personens egen betalningsförmåga.

Det finns ett värde i att människor ges möjlighet till rekreation och naturupplevelser. Att röra sig mer i skog och mark kan också förbättra folkhälsan. Det är en vinst för samhället som motiverar att det offentliga tar den kostnad vaccinationen innebär.

I region Uppsala har det socialdemokratiska regionrådet Vivianne Macdisi drivit igenom en motion angående gratis TBE-vaccin för barn mellan 3–18 år efter årsskiftet. Denna satsning är föredömlig och satsningen kan utgöra ett gott underlag för att se resultat av undanröjda ekonomiska hinder för TBE-vaccination inom barnfamiljer.

Regeringen bör med anledning av det jag anfört överväga att vidta åtgärder för att alla som rekommenderas vaccin mot TBE ska få ökad möjlighet till detta. I detta arbete bör framförallt barn prioriteras.

 

 

Sanne Lennström (S)

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

Daniel Andersson (S)

Denis Begic (S)

Eva Lindh (S)

Gustaf Lantz (S)

Johan Andersson (S)

Marlene Burwick (S)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska överväga att se över möjligheterna att införa avgiftsfri TBE-vaccination för barn mellan 3 och 18 år och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.