Sveriges klimatpolitik

Motion 2022/23:1318 av Aylin Fazelian (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-22
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med åtgärder som minskar Sveriges utsläpp och lever upp till Parisavtalets mål och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Klimatförändringarna genomsyrar alla samhällsfrågor och utgör framför allt ett hot mot samhället som vi känner det. Glaciärer smälter och havsnivån höjs, antalet översväm­ningar, stormar och skogsbränder ökar. FN:s klimatpanel, IPCC, konstaterar i sin sjätte utvärderingsrapport att den globala uppvärmningen nu uppgår till 1,1 grader, vilket ger påtagliga effekter i flera regioner i världen. Uppvärmningen kan öka till 1,5 grader redan under 2030-talet vilket ytterligare skulle öka risker för ekosystem och människor. De globala utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka, trots att stora minskningar behövs för att nå målen i Parisavtalet.

FN:s generalsekreterare António Guterres sammanfattade det kanske bäst när han sa att klimatkrisen innebär att mänskligheten står inför ett val – ”kollektiv handling eller kollektivt självmord”.

De kommande åren och mandatperioden vi står inför, är politikens viktigaste – och kanske sista – chans att vidta åtgärder som gör att Parisavtalets mål kan nås. Det är av obeskrivlig vikt att takten i klimatomställningen inte trappas ner utan tvärtom intensifieras. Det är avgörande för kommande generationers möjlighet till ett gott liv, för att inte tala om vårt samhälles möjlighet att med klimatomställning och nyindustrialisering generera tiotusentals nya gröna jobb som ökar vår välfärd.

Det klimatpolitiska rådet i Sverige pekade i sin rapport för 2022 på att större utsläppsminskningar i Sverige behöver åstadkommas och att politiken har en nyckelroll.

Den högerkonservativa regeringens Tidöavtal är i avseendet klimat- och miljösats­ningar mycket bekymrande. Av Tidöavtalet framgår att ”Sveriges klimat- och miljöpolitik ska vara ambitiös”, men det återspeglas inte i de föreslagna åtgärderna. För att nå klimatmålen måste Sveriges utsläpp av växthusgaser minska snabbt, men det saknas åtgärder för att åstadkomma snabba utsläppsminskningar. Regeringens åtgärder riskerar istället att öka utsläppen.

I en tid av ett överhängande klimathot har regeringen lagt ner Miljödepartementet, men också presenterat förslag på att minska reduktionsplikten till EU:s miniminivå. Enligt Energimyndigheten skulle det öka utsläppen med sex miljoner ton koldioxid per år. Därtill vill den högerkonservativa regeringen försämra förutsättningarna för havsbaserad vindkraft och föreslår kraftiga nedskärningar på biståndet vilket försämrar möjligheten till global omställning.

Mot bakgrund av dessa oroväckande åtgärder, bör regeringen skyndsamt lägga fram en klimatpolitisk handlingsplan med åtgärder som får ner utsläppen och ser till att Sverige lever upp till sina internationella åtaganden.

 

 

Aylin Fazelian (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med åtgärder som minskar Sveriges utsläpp och lever upp till Parisavtalets mål och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.