Svensk kärnkraft i framtiden

Motion 2011/12:N268 av Jenny Petersson m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
2011-10-04
Numrering
2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av möjligheten till utbyggnad av svensk kärnkraft.

Motivering

I Hallands län finns idag fyra kärnkraftsreaktorer i drift. Erfarenheterna av Ringhals kärnkraftverk är goda och det finns anledning att även i framtiden fortsätta satsa på svensk kärnkraft.

Att alliansregeringen öppnar för att ersätta befintliga kärnkraftsreaktorer är mycket välkommet och en stor seger för Sveriges konkurrenskraft. För svenska företags konkurrenskraft och för svensk basindustri (skogen, kemin, gruvorna och stålet) som i dag sysselsätter över 400 000 människor är tillgången till en stabil och trygg energiförsörjning direkt avgörande. Samtidigt är det viktigt att alltid våga lyfta blicken bortom det omedelbara och redan nu möjliggöra framtidens energimarknad i Sverige.

I dag står kärnkraften för nästan hälften av Sveriges energibehov, och för att möta framtidens allt större energibehov bör det därför ske en ansvarsfull utbyggnad av kärnkraften. Lösningen måste också vara kostnadseffektiv utan att belasta skattebetalarna. Det är viktigt att inga statliga stöd eller subventioner påräknas för detta. Om intresset finns skulle Sverige kunna bli ett föregångsland i Europa och världen med billig och säker tillgång till klimatsmart energiproduktion. Möjligheten för Sverige att bli ett exportland av el bör inte omedelbart uteslutas.

Den svenska elmarknaden kommer att delas upp i fyra prisområden från och med den 1 november 2011. Då riskerar elpriserna i framförallt södra Sverige att stiga. Detta beror på att det råder obalans i det svenska elsystemet, som blev än mer påtaglig efter den ansvarslösa stängningen av Barsebäck. EU-kommissionens beslut om olika prisområden är ett tecken i tiden med globalisering och fri konkurrens inom Europas gränser. Detta innebär att villkoren för svenska företag måste förbättras för att dessa ska kunna hävda sig. Framtidens energimarknad bör fortsätta att vila på olika pelare med bland annat förnybar energiproduktion. Det är samtidigt ofrånkomligt att kärnkraften kommer att vara en stark, viktig och realistisk grundpelare under en överskådlig framtid.

Därför är det också ohållbart att fortsätta lagandet och lappandet av alla åldrande befintliga reaktorer som orsakat allt större problem de senaste åren. Fler driftstopp riskerar att leda till lägre effektivitet, högre elkostnader och på sikt sämre säkerhet. Den enskilt bästa investeringen vore istället att bygga nya kärnkraftsreaktorer. Svenska industriföretag arbetar i dag hårt med energieffektivisering och minskad elkonsumtion, men det är ohållbart att tro att det går att spara sig ur växande elbehov. Beslutet om framtidens energiproduktion måste fattas av dagens beslutsfattare. Därför bör det påbörjas en utbyggnad av den svenska kärnkraften.

När en nybyggnad blir aktuell är det viktigt att aspekten spillvärme från kärnkraftverken inte glöms bort. År 2009 var energiförlusterna i kärnkraftverken 97 TWh. Det är jämförbart med att svenska hushåll använder 82 TWh om året för uppvärmning. Endast en bråkdel av den här energin, som i huvudsak består av uppvärmt kylvatten, tas till vara på idag. Det beror på att kostnaderna för att bygga om våra befintliga reaktorer så att man kan ansluta dem till ett fjärrvärmenät är för stora. Men för att långsiktig energistrategi ska hålla bör man räkna med att nya kärnkraftverk mycket effektiv kan bidra med mer än bara säkrare och billigare el.

Stockholm den 28 september 2011

Jenny Petersson (M)

Anne Marie Brodén (M)

Michael Svensson (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av möjligheten till utbyggnad av svensk kärnkraft.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.