Till innehåll på sidan

Straff för förberedelser av och deltagande i terroraktiviteter

Motion 2014/15:1795 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en straffpåföljd för dem som förbereder, finansierar och deltar i terroraktiviteter.

Motivering

En översyn bör snarast göras kring kriminalisering av deltagande i terroraktiviteter i form av finansiering eller aktivt eget deltagande i terrorhandling. Straff bör kunna utmätas även för förberedande av och träning för terrorhandlingar, som genomförs både i Sverige och utomlands i de grupper och organisationer som svenska medborgare rekryteras ur för terrorhandlingar.

 

Idag kan man i Sverige finansiera, aktivt delta i terrorgruppers träningsverksamhet eller åka iväg för att delta i strid med Isis och med al-Qaida-inspirerade organisationer, utan att detta kan hindras trots svenska myndigheters kännedom. Det finns inte heller någon straffrättslig påföljd efter eventuell hemkomst, om de inte har befunnits skyldiga till krigsbrott, övriga direkta brott eller aktivt deltagit i en direkt terrorhandling.

En av de främsta faktorerna för radikalisering är social kontakt med redan radikaliserade. Eftersom de återvändande har nyvunna kunskaper i vapen- och sprängämneshantering, föreligger det en betydande risk för vidare radikalisering samt ökad risk för terroristdåd i Sverige. De al-Qaida-inspirerade grupperna har också pekat ut Sverige och svenska mål som legitima.

Svenska medborgarnas aktivitet i dessa organisationer har hittills i allt väsentligt resulterat i dåd utomlands. Sett till internationella konventioners utgångspunkter får anses följa ett folkrättsligt ansvar för Sverige att förhindra och motverka terrorbrott, krigsbrott och borttagande av fri- och rättigheter. Det är en angelägen fråga för Sveriges invånare och för svenska intressen utomlands att skydda människor i andra länder och att stoppa terroraktiviteter, som utförs av svenska medborgare.

Det finns länder inom Europa som har utrett frågan och även i vissa fall antagit konkreta lagförslag, exempelvis Danmark. Detta bör beaktas i utredningen.

Motionen syftar till att regeringen ska genomföra en utredning i motionens anda i syfte att ta fram ett juridiskt regelverk för att motverka att svenska medborgare förbereder och deltar i terroraktiviteter av olika slag. Regelverken ska också omfatta påföljder när man återvänder till Sverige efter att ha medverkat i terroraktiviteter.

.

Per-Ingvar Johnsson (C)

Eskil Erlandsson (C)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en straffpåföljd för dem som förbereder, finansierar och deltar i terroraktiviteter.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU14
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.