Staten bör anställa fler med funktionsvariationer

Motion 2018/19:593 av Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-21
Granskad
2018-11-21
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten ska vara ett föredöme då det gäller att anställa personer med funktionsvariationer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag finns många möjligheter för arbetsgivare att anställa också de som i dagsläget har svårt att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Men trots alla möjligheter som finns är det tyvärr få som tar steget och verkligen anställer personer med funktionsvariation. Dessvärre gäller det också offentligt styrda arbetsplatser. Här måste mer kunna göras.

Alliansregeringen sjösatte ett omfattande och viktigt arbete för att få in fler personer med funktionsvariation på arbetsmarknaden. För att underlätta övergången till arbete är det viktigt att stärka stödet till såväl arbetsgivare som individ före, vid och efter anställning. En effektiv arbetsmarknadspolitik, genomtänkta och träffsäkra rehabiliteringsinsatser och väl fungerande myndighetssamverkan räcker dock inte hela vägen – så länge det inte finns någon som är villig att anställa personerna ifråga. Därför har också arbetsgivarna ett stort ansvar – inte minst de offentliga arbetsgivarna som stat, kommuner och landsting. Nu måste det till en kraftsamling för att hjälpa personer med funktionsvariation till ökad delaktighet i samhället. Vi måste arbeta med tidiga insatser, förhållningssätt och ett bra bemötande. Såväl arbetsmiljöer som attityder behöver förändras för att fler arbetstillfällen ska kunna skapas även för dem med funktionsvariationer. Detta behöver vi visa i handling.

I november 2008 ratificerade riksdagen FN:s internationella konvention för personer med funktionsnedsättning. Det var en viktig handling som också förpliktigar. I betänkandet där konventionen behandlades står följande att läsa:

Konventionen tillför inte några nya rättigheter, utan är tillkommen för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning att åtnjuta mänskliga rättigheter. Ytterst är handikappolitiken en demokratifråga – samhället måste byggas med insikten om att alla människor är lika mycket värda, har samma grundläggande behov och ska behandlas med samma respekt, att mångfald berikar och att varje människa med sin kunskap och erfarenhet är en tillgång för samhället. Handikapperspektivet bör därför lyftas fram i myndigheternas olika policydokument – t.ex. i personalpolicy, mångfaldsplan och arbetsmiljöpolicy.

Detta är tänkvärda ord som också borde resultera i att fler personer med funktionsvariationer på sikt kan få arbete.

För närvarande pågår ett projekt för att fler personer med funktionsvariation ska erbjudas praktik inom myndigheter. Målet var att i genomsnitt 1 000 praktikanter per år skulle kunna tas emot. Statskontorets uppföljning i maj 2018 visar dock att endast 800 arbetssökande med funktionsnedsättning har fått praktik under den aktuella projektperioden (april 2016 till och med februari 2018). Det duger inte. Av Statskontorets uppföljning framgår heller inte huruvida några av dessa har fått en varaktig anställning, vilket borde vara det faktiska målet.

Undertecknad önskar därför att riksdagen ger regeringen i uppdrag att se över hur staten bättre kan ta sitt ansvar som arbetsgivare och uppmana sina myndigheter och statliga verk att utarbeta mål och strategier för hur de, inom sina respektive verksamheter, ska anställa fler människor med nedsatt funktionsförmåga. Detta måtte riksdagen ge regeringen tillkänna.

 

 

Betty Malmberg (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten ska vara ett föredöme då det gäller att anställa personer med funktionsvariationer och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU25
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.