Till innehåll på sidan

Stärk kunskapen hos lärare om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar

Motion 2017/18:2486 av Marta Obminska (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-04
Granskad
2017-10-04
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka kunskapen hos lärare i specialpedagogik och gällande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige ska ha en skola för alla, där alla elever ska få en likvärdig chans att nå sin fulla potential. För elever som har svårigheter att inhämta de kunskaper som krävs i skolan står det i skollagen att adekvat stöd måste sättas in för att kunskapskraven ska uppnås.

För att hjälp ska komma till måste det däremot finnas en kunskap om utmaningarna. I en skolenkät som publicerats av riksförbundet Attention och Trygg-Hansa fram­kommer det att bara två av tio föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktions­nedsättningar (NPF) anser att deras barn får den hjälp de behöver för att klara målen för undervisningen i skolan. Föräldrarna menar även att detta har fått som följd att deras barn får lägre betyg och drabbas av ökad risk för psykisk ohälsa.

Som ett resultat av barnens utsatthet uppger även sju av tio föräldrar att deras egen livssituation har förändrats till det sämre med ökad psykisk ohälsa, sjukskrivningar och att föräldrar tvingas gå ner i tjänst för att stötta sina barn då skolan inte är förmögen.

Även Skolverket och Skolinspektionen har uppmärksammat bristen av kunskap när det kommer till frågor som rör NPF i skolan bland lärare. En kartläggning gjord på Karolinska Institutets Center of Neurodevelopmental Disorders pekar dessutom på att fyra av fem lärare anser att de inte fått tillräcklig kunskap med sig från lärarutbildningen för att kunna bemöta och undervisa grundskoleelever med NPF. Idag är special­pedagogik inte en obligatorisk del i lärarutbildningen vilket förmodligen är en bidragande orsak till att så många lärare känner svårigheter när de möter elever med NPF. Jämför vi med våra grannar Finland, där specialpedagogiken ingår i lärar­utbildningen, kan vi se att åtgärder sätts in betydligt tidigare för barn och lärare är inte lika osäkra.

Att det finns en koppling mellan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och risken för socialt utanförskap är ingen hemlighet. Enligt Arbetsförmedlingen kommer bland annat grupperna arbetslösa ungdomar med bristfällig utbildning och arbetslösa med funktionsnedsättning, som innebär nedsatt arbetsförmåga, mötas av stora svårigheter att snabbt finna arbete.

Med anledning av ovanstående bör därför regeringen stärka kunskapen hos lärare i specialpedagogik och rörande neuropsykiska funktionsnedsättningar. Detta bör ske både på lärarutbildningarna och som fortbildning av redan utbildad och verksam personal. 

 

 

Marta Obminska (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka kunskapen hos lärare i specialpedagogik och gällande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2017/18:UbU19
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.