Till innehåll på sidan

Sena aborter och lagefterlevnad

Motion 2007/08:So385 av Lennart Sacrédeus och Annelie Enochson (kd)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2007-10-04
Numrering
2007-10-05
Hänvisning
2007-10-16
Bordläggning
2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att abortlagen efterlevs.

Motivering

Sedan mitten av 1970-talet har Sverige laglig abort till och med artonde graviditetsveckan. Efter den tidpunkten får abort endast ske efter prövning av Socialstyrelsen. Tillstånd till abort ska inte lämnas om det finns anledning att anta att fostret är livsdugligt utanför livmodern. Vid abortlagens införande var praxis att abort tilläts till och med den 24:e veckan. Den övre livsduglighetsgräns som tillämpas är för närvarande 22 fulla graviditetsveckor, det vill säga 22 veckor + 0 dagar.

I ett förslag från år 2000 till ändrad definition av barn enligt folkbokföringslagen, menade Statens medicinsk-etiska råd (SMER) att det i takt med den medicinska utvecklingen är möjligt att det inom en nära framtid blir nödvändigt att sänka den [abortgränsen] ytterligare. Vid det laget var gränsen för överlevnad ca 23 veckor och SMER fann då att man hade en viss marginal som kunde garantera att inte ett livsdugligt foster blir aborterat.

Idag är situationen annorlunda. I en UNT-bilaga från Akademiska sjukhuset i september 2007 uppger sjukhuset att man räddat en pojke som föddes endast 21 veckor + 6 dagar gammal. Enligt uppgift från verksamhetschef för neonatalavdelningen, Uwe Ewald, är pojkens ålder med absolut säkerhet fastställd och han är inte heller det enda prematurbarn i denna ålder som överlevt. Tvärtom har sjukhuset räddat flera barn i samma ålder.

Detta innebär att det idag aborteras barn som de facto är livsdugliga. Detta sker i strid emot svensk lag då Socialstyrelsen enligt abortlagen inte får ge tillstånd till abort om det finns anledning anta att fostret är livsdugligt.

De medicinska framstegen har redan tidigare inneburit att rättsliga rådets praxis för den övre gränsen för legal abort har sänkts. Så långt vi känner till finns det inte heller någon som ifrågasätter lagens formulering och att den övre gränsen för sen abort sänks i takt med den medicinska utvecklingen. Socialdepartementet bör därför markera att den medicinska utvecklingen måste tas i beaktande och den så kallade livsduglighetsgränsen nu sänkas, med hänsyn till att vården idag bevisligen kan rädda barn som är i yngre än 22 graviditetsveckor.

Stockholm den 3 oktober 2007

Lennart Sacrédeus (kd)

Annelie Enochson (kd)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att abortlagen efterlevs.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.