Till innehåll på sidan

Samordning vid exploatering och anläggning av ny infrastruktur

Motion 2011/12:MJ420 av Åsa Torstensson och Annika Qarlsson (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2011-10-05
Numrering
2011-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av den aktuella lagstiftning som styr planering och anläggning av all infrastruktur.

Motivering

Idag pågår många olika infrastrukturprojekt runt om i landet. Det är byggande av nya vägar, nya vägsträckningar, trädsäkringar och järnvägsbyggen samtidigt som det pågår en stor planering och utbyggnad av vindkraftsparker och kraftöverföringsnät. På många ställen bryter man in i helt jungfrulig mark både med nya luftledningar och med nya väg- och järnvägsstråk trots närhet till befintliga eller planerade infrastrukturstråk som väg- och järnvägskorridorer.

Gemensamt för dessa olika former av infrastrukturinvesteringar är att de är viktiga och nödvändiga satsningar för att stärka samhällets nuvarande funktionalitet, för energi- och klimatomställning, för att nå effektivare transportinfrastruktur och för att öka tillgängligheten i hela landet. Gemensamt för dem alla är också att dessa planerade/genomförda infrastrukturprojekt påverkar tusentals hektar jord- och skogsmark. Omfattningen är nu så stor runt om i hela landet att det är på sin plats att göra en samlad översyn av de olika lagstiftningar som de olika planeringsprocesserna är styrda av. Detta med syfte att nå en bättre och mer samlad lagstiftning som med tvingande incitament styr och påverkar investeringarna till ökad samförläggning och nyttjande av redan befintliga exploateringskorridorer för att minska onödiga ingrepp i mark och skog. Det finns idag inga tvingande regler eller incitament för kraftbolag eller Trafikverket att göra samhällsekonomiska konsekvensanalyser av intrång på jord- och skogsmark eller krav på att till varje pris minimera intrång genom t.ex. samförläggning, nedgrävning eller krav att nyttja befintliga ledningsgator. Otaliga är de tillfällen där infrastruktur läggs parallellt utan någon analys av alternativ eller intresse av att finna gemensamma lösningar som kan begränsa intrång och ianspråkstagande av mark eller skog. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 3 oktober 2011

Åsa Torstensson (C)

Annika Qarlsson (C)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av den aktuella lagstiftning som styr planering och anläggning av all infrastruktur.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.