Riksintressen

Motion 2020/21:1889 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-02
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att uppnå en balans mellan riksintresse och hållbar utveckling och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På många håll i landet blir det allt vanligare att processer för exempelvis en rättvis grön omställning kolliderar med riksintressen vilket gör att nödvändig utveckling stoppas upp, ibland i många år. Under tiden riskerar investeringar att gå förlorade och fram­tidens gröna jobb försvinna någon annanstans.

Exempel på kolliderande riksintressen är örnhabitat vs vindkraft eller utbyggnaden av Hybrit (stålframställning utan kol) kontra Försvarsmaktens intressen.

Det blir ohållbart i längden och svårt att skapa en förståelse bland allmänheten för vilka intressen som har företräde och varför. Därför tycks en översyn vara av nöden, som tydliggör ansvar och mandat, och vad som prioriteras högst, men kanske allra viktigast – ett uppdrag till beslutande instanser att möjliggöra samexistens och finna farbara vägar framåt för vindkraft och örnhabitat, hållbar industri och ett stärkt totalförsvar.

I januari 2020 fick flera myndigheter (Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket) under ledning av Boverket i uppdrag att se över vilka områden de bedömer är av riksintresse. Översynen ska leda till att områden av riksintresse kraftigt minskar, vad gäller både antal och sammantagen area. Översynen ska slutredovisas senast den 15 september 2021.

Uppdraget är välkommet men det krävs också en översyn över hur en balans ska uppnås mellan de riksintressen som finns och nödvändig utveckling för ett hållbart samhälle.

 

 

Hanna Westerén (S)

 

Isak From (S)

Marlene Burwick (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att uppnå en balans mellan riksintresse och hållbar utveckling och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2020/21:CU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.