Riksdagens arbete

Motion 1990/91:K311 av Hugo Andersson (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
1991-01-25
Bordläggning
1991-02-05
Hänvisning
1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

I riksdagen fattas årligen många beslut i stora och viktiga
frågor. Ett stort antal beslut är av mångskiftande karaktär
och omfattning. Många beslut är av typen ramlagstiftning
eller på annat sätt av övergripande natur. Ett sådant
riksdagsbeslut kompletteras oftast med någon form av
förordning eller regleringsbrev innan det sänds ut till
berörda. Det kan vara kommuner, landsting, lokala eller
regionala myndigheter, statliga verk m fl som sedan har att
i praktisk handling förverkliga riksdagens intentioner med
beslutet.
Som riksdagsledamot är det inte ovanligt att man vid
resor i landet, studiebesök eller liknande kontakter får
kommentarer och frågor angående ett fattat riksdagsbeslut.
Det är då ibland svårt att ''känna igen'' det aktuella beslutet.
I den process som följt efter riksdagens beslut har olika
tolkningar gjorts och de detaljbestämmelser som
distribuerats följer inte alltid riksdagens intentioner fullt ut.
För att möjliggöra en bättre kontroll från
riksdagsledamöternas sida av hur beslut tolkas och
verkställs bör enligt min mening sådana förändringar vidtas
i riksdagens arbetsformer att en bättre granskning och
uppföljning kan ske av de beslut som fattats i riksdagen.
Många riksdagsbeslut är omfattande och har
långtgående konsekvenser. Underlaget är inte alltid så att
det är möjligt att läsa ut vad respektive beslut kommer att
innebära i detalj i alla led.
Det är också av tidsskäl svårt för ledamöter och
partigrupper att själva granska besluten så ingående som
man borde för att kunna bedöma alla konsekvenser.
Enligt min mening bör ärenden i riksdagen vara
kompletterade med en konsekvensanalys. Detta skall ses
som ett komplement till den granskning som utförs av
lagrådet. Konsekvensanalysen bör ske utifrån beslutets
eventuella påverkan på miljön, regionalpolitiken,
fördelningspolitiken, säkerhetspolitiken, den enskildes
integritet, samhällsekonomin och inom eventuellt flera
områden av övergripande karaktär.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen av talmanskonferensen begär en översyn
av arbetsformerna i riksdagen för kontroll av hur beslut
verkställs enligt vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen beslutar att ärenden skall kompletteras
med en konsekvensanalys enligt vad som anförts i
motionen.

Stockholm den 24 januari 1991

Hugo Andersson (c)


Yrkanden (5)

 1. att riksdagen av talmanskonferensen begär en översyn av arbetsformerna i riksdagen för kontroll av hur beslut verkställs enligt vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen av talmanskonferensen begär en översyn av arbetsformerna i riksdagen för kontroll av hur beslut verkställs enligt vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 3. att riksdagen beslutar att ärenden skall kompletteras med en konsekvensanalys enligt vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  = utskottet
 4. att riksdagen beslutar att ärenden skall kompletteras med en konsekvensanalys enligt vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 5. att riksdagen beslutar att ärenden skall kompletteras med en konsekvensanalys enligt vad som anförts i motionen.
  Behandlas i

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.