Rikets styrelse, Regeringskansliet, utgiftsområde 1

Motion 2002/03:K407 av Per Unckel m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2002-10-23
Hänvisning
2002-10-30
Bordläggning
2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 1, anslag 90:6 Regeringskansliet för budgetåret 2003 4 640 433 000 kr.

Motiv för våra förslag

Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2002, med hänvisning till en rapport om Regeringskansliets dimensionering Vad kostar det att regera? – En studie av Regeringskansliets dimensionering nu – och i framtiden (Ds 2000:27), ökade anslag till Regeringskansliet. Detta motiverades med att arbetsuppgifterna i Regeringskansliet har ökat och kommer att fortsätta öka, bl.a. genom medlemskapet i EU, men också p.g.a. de höga krav som ställs på Regeringskansliet i form av ekonomiska analyser, prognoser och utvärderingar.

Regeringskansliet har expanderat de senaste åren. Det gäller i synnerhet de politiskt relaterade befattningarna. Att Miljöpartiet och Vänsterpartiet har egna kanslier inom Regeringskansliet förstärker ytterligare denna tendens. Enligt vår mening finns ett skäl att hålla tillbaka expansionen av Regeringskansliet.

Ett kraftfullt och framgångsrikt agerande inom ramen för EU fordrar en gedigen kompetens inom utrikesförvaltningen samt svensk diplomatisk närvaro i princip i hela Europa och Medelhavsområdet. Den snabba globaliseringen fordrar också ökad svensk diplomatisk närvaro i de utomeuropeiska industriländerna. Framväxten av dynamiska ekonomier i Asien, Latinamerika och förhoppningsvis i södra Afrika ställer även större krav på kontaktytor och kompetens. Vi tillför därför anslaget till utrikesförvaltningen 65 000 000 kronor. I detta ingår även en ökning av de medel som ställs till ambassadernas förfogande för främjande av svenskt näringsliv utomlands samt för att beakta situationen för utlandsmyndigheternas visumhantering. Vi anser emellertid att anslaget till utrikesförvaltningen skall återföras till utgiftsområde 5 och avser att vid behandlingen av vårpropositionen återkomma med förslag om detta.

En särskild upplysningskampanj om kommunismens brott mot mänskligheten bör genomföras. Till detta bör anslås 10 miljoner kronor för 2003. Anslaget bör ligga kvar även för 2004 och 2005.

Regeringskansliet tillförs också sammanlagt 20 miljoner kronor från UO 6. 10 miljoner kronor från anslag 6:5 Civilt försvar för att förstärka regeringens förmåga att hantera extrema situationer i fredstid samt 6 miljoner kronor från anslag 6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m m respektive 4 miljoner kronor från anslag 6:5 Civilt försvar. Dessa medel tillförs till följd av den ökade internationella verksamheten inom Försvarsdepartementet.

Överföringarna är godtagbara under förutsättning att medlen används för att inrätta en särskild krishanteringsfunktion i Regeringskansliet i enlighet med vad som anges i den gemensamma reservationen (m, fp, kd) Regeringskansliets roll i Försvarsutskottets betänkande 2001/02:FöU10.

Stockholm den 23 oktober 2002

Per Unckel (m)

Henrik S Järrel (m)

Nils Fredrik Aurelius (m)

Hillevi Engström (m)

Cecilia Magnusson (m)

Bertil Kjellberg (m)

Anders Björck (m)


Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 1, anslag 90:6 Regeringskansliet för budgetåret 2003 4 640 433 000 kr.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.