Renodling av polisens arbetsuppgifter

Motion 2017/18:2480 av Marta Obminska (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-04
Granskad
2017-10-04
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska se över möjligheten att renodla polisens arbetsuppgifter och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det finns arbetsuppgifter som på ett lämpligare sätt kan utföras av någon annan huvudman, och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att andra aktörer skulle kunna köra barn och ungdomar till socialtjänst och boenden i andra delar av landet, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En av statens grundläggande funktioner är att se till att människor kan känna sig säkra i samhället. Därför har vi en polismakt med befogenheter att upprätthålla lag och ordning. Enligt 1 § i polislagen ska polisens arbete, som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet, syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp.

Till Polismyndighetens uppgifter hör att:

 1. förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten,
 2. övervaka den allmänna ordningen och säkerheten och ingripa när störningar har inträffat,
 3. utreda och beivra brott som hör under allmänt åtal,
 4. lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd lämpligen kan ges av polisen och
 5. fullgöra den verksamhet som ankommer på Polismyndigheten enligt särskilda bestämmelser.

Polisen är den myndighet som har befogenhet att, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd om det ryms inom polislagens gränser (våldsmonopol). De kan även besluta om tillfälliga omhändertaganden och avvisningar under samma princip.

Under de senaste åren har däremot larmen duggat tätt från både Polismyndigheten och allmänheten om att det är en organisation med många och stora utmaningar. Det är en organisation som har otillräckliga resurser inte minst personalmässigt, samtidigt som samhällsklimatet har blivit hårdare.

Sveriges Television kunde rapportera den 12 september 2017 att polisen inte hinner med att utreda våldtäkter på grund av att de prioriterar mord. Hittills i år har 349 poliser valt att sluta yrket och polisutbildningar har svårt att fylla platserna.

Samtidigt faller det exempelvis alltför ofta på polisens lott att köra barn och ungdomar till exempelvis socialtjänsten, hem för vård eller boende (HVB) eller Statens institutionsstyrelse (SIS) i en annan del av Sverige. Det tar väldigt mycket tid i anspråk, kan inte ses som polisens (kärn-)uppgift och är någonting som skulle kunna göras av andra aktörer.

Alliansregeringen tillsatte en utredning rörande renodling av polisens uppgifter som skulle undersöka om det finns arbetsuppgifter som på ett lämpligare sätt kan utföras av någon annan huvudman i syfte att frigöra resurser för att förstärka den centrala polisverksamheten (dir. 2014:59). Denna fråga är fortfarande aktuell, behöver ses över och lösas.

Regeringen bör därför se över hur polisens arbetsuppgifter skulle kunna renodlas, om det finns arbetsuppgifter som på ett lämpligare sätt kan utföras av någon annan huvudman och huruvida det ska ingå i polisens arbetsuppgifter att köra barn och ungdomar till socialtjänst och boenden i andra delar av landet.

 

 

Marta Obminska (M)

 

 

Yrkanden (3)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska se över möjligheten att renodla polisens arbetsuppgifter och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det finns arbetsuppgifter som på ett lämpligare sätt kan utföras av någon annan huvudman, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU6
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att andra aktörer skulle kunna köra barn och ungdomar till socialtjänst och boenden i andra delar av landet, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU6
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.