Reglering av träd och häckar på fastigheter

Motion 2018/19:1393 av Jonas Eriksson (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-28
Granskad
2018-11-28
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av förtydligande i lagstiftning om växtlighet på fastigheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vad som gäller när häcken skuggar grannens uteplats eller när träd försvårar trädgårdsodling på granntomten kan skapa både bekymmer och osämja för husägare. Lagstiftningen om vad som gäller, vilka rättigheter och skyldigheter fastighetsägare har gentemot varandra när det gäller växtlighet, är tämligen oklar.

I plan- och bygglagen framgår att en tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Boverket har på uppdrag av regeringen utrett problem med ovårdade tomter och förfallna byggnader. I den rapport Boverket lämnat till regeringen (Rapport 2015:32) berör Boverket även frågan om växtlighet på tomt. Enligt rapporten har Boverket inte fått signaler om att tillämpningen av plan- och bygglagen när det gäller växtlighet, i den del det avser begränsning av risken för olyckor, inneburit några större problem.

Boverket konstaterar dock att det kan vara svårare för enskilda fastighetsägare att bedöma när växtlighet medför betydande olägenheter för omgivningen eller för trafiken.

Frågan om betydande olägenhet för omgivningen på grund av växtlighet är också en fråga som förhållandevis ofta skapar problem och är föremål för prövning i domstol. De olägenheter som är vanligast förekommande är skuggning, försämrad utsikt och nedskräpning.

Vad gäller rättspraxis kring störande växtlighet har domstolarna i ett flertal fall ansett att utrymmet är mycket begränsat för att betrakta en upplevd olägenhet som betydande. I det allmänna rättsmedvetandet kan det synas märkligt då byggnationer på fastigheter är starkt reglerat och tät eller hög växtlighet kan ge liknande barriär- och skuggeffekter. Plank är bygglovspliktiga medan en tät och minst lika hög tujahäck kan anläggas utan någon som helst möjlighet till inflytande för en grannfastighetsägare.

Flera andra närliggande länder som England, Danmark, Norge och Tyskland har regleringar som styr problem kring växtlighet som kan uppstå mellan grannar.

För att göra det enklare för fastighetsägare att förhålla sig till varandra och för kommuner och domstolar att hantera osämja bör svensk lagstiftning förtydligas när det gäller växtlighet. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

 

 

Jonas Eriksson (MP)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av förtydligande i lagstiftning om växtlighet på fastigheter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2018/19:CU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.