Till innehåll på sidan

Regionalpolitiken vid ett EG-medlemskap

Motion 1992/93:U504 av Jan Erik Ågren (kds)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning
1993-01-26
Bordläggning
1993-02-09
Hänvisning
1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Sverige kännetecknas av geografiska och strukturella
förhållanden som är specifikt nordiska. Kallt klimat, låg
befolkningstäthet, små marknader och stora avstånd vilket
sammantaget medför bland annat dyr infrastruktur. Dessa
faktorer har varit viktiga för utformningen av svensk
politik.
Under det sista året och i takt med att kontakterna
mellan EG-kommissionen och de svenska statsmakterna
har fördjupats har EG fått tillfälle att närmare studera
ovannämnda förhållanden. I den så kallade avin där EG
sammanfattar sin bedömning av Sverige inför ett eventuellt
medlemskap bekräftas en insikt om att speciella
''subarktiska förhållanden'' gäller i vårt land.
Från svenskt håll har man bedömt att EES-avtalet inte
hindrar vårt land från att fortsätta med den nuvarande
regionalpolitiken. Men tydligen kvarstår en del frågor att
utreda och diskutera.
Med bakgrund av det ovannämnda är det enligt min
mening angeläget att regeringen i sina förhandlingar om ett
EG-medlemskap ser till att:Sverige får det klarlagt att
våra stödformer inte strider mot delar av EG:s regelverk.
Ett positivt besked skulle bekräfta EG:s tanke om
subsidiaritet och medföra att Sverige kan fortsätta med alla
delar av sin regionalpolitik som är skräddarsydd för svenska
förhållanden.Sverige maximalt kan åtnjuta förmåner ur
EG:s strukturfonder.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om den svenska regionalpolitiken
vid förhandlin

Yrkanden

  1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om den svenska regionalpolitiken vid förhandlingarna om ett svenskt EG-medlemskap.
    Behandlas i:

    Utskottets förslag: avslag
    Kammarens beslut: = utskottet
  2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om den svenska regionalpolitiken vid förhandlingarna om ett svenskt EG-medlemskap.
    Behandlas i:

Avsändare

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.