Till innehåll på sidan

Rättspsykiatrin

Motion 1988/89:So419 av Birthe Sörestedt och Margit Sandéhn (båda s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1989-01-25
Bordläggning
1989-02-01
Hänvisning
1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:So419

av Birthe Sörestedt och Margit Sandéhn (båda s)
Rättspsykiatrin

Förhållandena vid landets rättspsykiatriska kliniker är väl kända. Under
flera år har en rad åtgärder vidtagits för att lösa problemen men utan att nå
märkbara resultat.

Den i lagstiftning fastställda undersökningstiden överskrids i alltför många
fall. Den som ska genomgå en utredning får dessutom vänta i häkte under
lång tid innan utredningen kan påbörjas. Förhållandena för den enskilde har
därigenom blivit helt oacceptabla och kan leda till allvarliga konsekvenser.

De långa väntetiderna är ett hot mot rättssäkerheten.

Att minska den fastställda utredningstiden från 6 till 4 veckor löser inte
problemen. Ska undersökningarna fylla avsedd funktion som ledning för
rättsväsendet måste den kvalitativa nivån upprätthållas och utvecklas. Det
framstår idag som om utredningsresurserna inte motsvarar utredningsbehovet.

Provisoriska lösningar har fått vidtagas för att över huvud taget verksamheten
ska kunna bedrivas. För att upprätthålla verksamheten har avtal slutits
med några landsting om att de ska utföra ett visst antal undersökningar.

Den planering och de förhandlingar som pågått under senare år för att föra
över verksamheten till landstingen framstår inte heller som en lösning på
problemen. Det är tveksamt om effektiviteten och kvaliteten i undersökningarna
ökar då bedömningar av vårdbehov också ska tillvaratas. Utredningen
(Ds 1986:3) som granskade de rättsmedicinska, rättskemiska och kriminaltekniska
undersökningsverksamheterna menade att från rättssäkerhetssynpunkt
är det viktigt att de rättspsykiatriska klinikerna stannar kvar under
statligt huvudmannaskap.

Det krävs enhetliga och likvärdiga undersökningar i hela landet. Utgångspunkt
måste vara den enskildes rätt att kräva att hans intressen tillvaratas. Då
de förhandlingar som förts under lång tid med Landstingsförbundet ej har
gått i lås är det hög tid att överväga om inte ansvaret för verksamheten skall
ligga hos en huvudman för att erhålla kontinuitet, effektivitet och för att
utveckla utrednings- och forskningsverksamheten.

De rättspsykiatriska klinikernas situation måste snarast lösas genom att de
förblir en statlig verksamhet och tilldelas resurser så att den kan fungera.

Hemställan

Med hänvisning till det ovan anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförts om huvudmannaskap och resurser för den rättspsykiatriska
verksamheten.

Stockholm den 18 januari 1989

Birthe Sörestedt (s) Margit Sandéhn (s)

Mot. 1988/89
So419

12

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om huvudmannaskap och resurser för den rättspsykiatriska verksamheten.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om huvudmannaskap och resurser för den rättspsykiatriska verksamheten.
  Behandlas i

Avsändare (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.