Till innehåll på sidan

Prisregleringsavgift på handelsgödsel

Motion 1991/92:Jo229 av Anita Johansson och Håkan Strömberg (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
1992-01-27
Bordläggning
1992-02-06
Hänvisning
1992-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

På handelsgödsel som förbrukas inom skogsbruket och
trädgårdsnäringen tar staten ut en prisregleringsavgift som i
enlighet med riksdagsbeslut återförs kollektivt till dessa
näringar. Till trädgårdsnäringen räknas i detta sammanhang
även grönytesektorn och hemträdgårdssektorn. Med stöd
av de restituerade avgiftsmedlen på handelsgödsel har en
rad olika samhällsnyttiga verksamheter utvecklats.
Riksdagens beslut om livsmedelspolitiken innebär bl.a. att
prisregleringsavgifter på handelsgödsel inte kommer att tas
ut efter den 1 juli 1994. Från jordbruksdepartemenet har
aviserats en sänkning av avgiftsnivån redan från den 1 juli
1992.
När de restituerade avgiftsmedlen minskar och så
småningom helt upphör innebär detta självfallet stora
påfrestningar på de verksamheter som har byggts upp och
utvecklats med stöd av dessa medel. Enligt vad vi har erfarit
har jordbruksdepartementet uppmärksammat de oönskade
konsekvenserna av att prisregleringsavgifterna slopas och
avser att ta initiativ till en interdepartemental arbetsgrupp
med uppgift att närmare utreda dessa konsekvenser.
Avsikten uppges vara att bl.a. utreda alternativ till
finansiering av den pågående verksamheten som finansieras
med dessa avgiftsmedel.
Flera av de verksamheter som avses här är enligt vår
mening så värdefulla från allmän synpunkt att det vore
mycket olyckligt om förutsättningarna för deras vidare
utveckling avsevärt försvårades. Redan den aviserade
minskningen av avgiftsuttaget kan befaras leda till stora
olägenheter. Vi vill därför understryka vikten av att den
aviserade arbetsgruppen snarast bildas och kommer i gång
med sitt arbete i samråd med berörda organisationer.
Till de verksamheter som nu är beroende av återförda
avgiftsmedel på handelsgödsel hör de som bedrivs vid
Trädgårdsodlingens Elitplantstation i Balsgård och
Moviumsekretariatet vid Sveriges Lantbruksuniversitet.
Elitplantstationens huvudsakliga uppgift, att förse
trädgårdsodlarna med friskt och sortäkta växtmaterial, blir
inte mindre viktigt med ett utvidgat Europasamarbete. Det
utvecklings- och informationsarbete som under de senaste
åren har utförts av Movium måste naturligtvis också få en
fortsättning. Minst lika viktigt är emellertid att
verksamheten inom fritidsodlarnas organisationer kan
fortsätta att utvecklas. Med stöd av de restituerade
avgiftsmedlen på handelsgödsel har dessa organisationer
förmått bygga upp en verksamhet som börjar återspegla den
stora betydelse fritidsodlingen har för den breda
allmänheten av trädgårdsodlare och för samhället som
helhet.
Betydelsen av trädgårdsodling som fritidssysselsättning
har tidigare varit grovt underskattad i vårt land. I
konsekvens därmed har inte heller fritidsodlarnas egna
organisationer tidigare varit starka nog för att hävda
fritidsodlingens intressen. Under de senaste åren har de
emellertid kunnat bidra till en alltmer utbredd medvetenhet
om att trädgårdsodling i städernas koloniträdgårdar och
andra småträdgårdar ger upphov till mycket positiva inslag
i samhällsutvecklingen.
Insikten har ökat om att stadsmänniskorna lever i ett
ekologiskt system som är utsatt för stora påfrestningar.
Mycket av det som är invant i stadsmänniskornas livsstil
måste därför omprövas. Vi måste t.ex. förändra
avfallshanteringen och minska biltrafikens påverkan på
miljön. För att åstadkomma förändringar i riktning mot en
ekologiskt mer hållbar livsstil är det nödvändigt att inte bara
förbättra kunskapen i miljöfrågorna; människorna måste
också få möjlighet att på ett attraktivt sätt omsätta sin
miljömedvetenhet i praktisk handling. Trädgårdsodling är
ett närmast oslagbart sätt att i sin egen livsföring tillämpa
kunskapen om livets kretslopp. Trädgårdsodlarnas vana att
kompostera sitt eget trädgårdsavfall kan bli en mycket stor
tillgång för samhället.
Trädgårdsorganisationerna och deras tusentals
föreningsaktiva medlemmar har stor betydelse för att
kunskapen om odling förs vidare till kommande
generationer. Trädgårdsodlingen har därtill avgörande
friskvårdseffekter, inte minst för äldre människor.
Regering och riksdag har tidigare i flera olika
sammanhang uttalat det stora värdet med
koloniträdgårdsverksamheten. Koloniträdgårdsförbundet
och andra trädgårdsorganisationer som f.n. utvecklas
mycket positivt måste få möjlighet att fortsätta detta
utvecklingsarbete också när återföringen av
handelsgödselavgiftsmedel minskar och så småningom
upphör.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att bibehålla
prisregleringsavgifter på handelsgödsel.

Stockholm den 27 januari 1992

Anita Johansson (s)

Håkan Strömberg (s)


Yrkanden (2)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att bibehålla prisregleringsavgifter på handelsgödsel.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att bibehålla prisregleringsavgifter på handelsgödsel.
  Behandlas i

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.