Till innehåll på sidan

Politikers avgångsvederlag

Motion 1998/99:K240 av Owe Hellberg (v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
1998-10-28
Hänvisning
1998-11-03
Bordläggning
1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

I statlig verksamhet har diskussionen om avgångsvederlag
för höga chefer varit ett ofta förekommande debattämne.
Numera är reglerna klara och tydliga, den som måste lämna
sin post får två årslöner som avgångsvederlag.
Politikernas villkor har inte diskuterats i samma omfattning, men de
behöver också granskas och förändras. Här gäller helt andra regler. Är man
över 50 år och har suttit minst sex år i riksdagen inträder en inkomstgaranti.
Den gäller fullt ut efter tre mandatperioder för en riksdagsledamot. För ett
avgående statsråd är villkoren ännu förmånligare. "Fallskärmen" gäller till
dess att ålderspensionen träder i kraft. Dessa villkor är kraftigt avvikande
från de regler som gäller på den vanliga arbetsmarknaden och behöver ses
över.
Något annat än 2 års avgångsvederlag måste ses som anmärkningsvärt och
skall då prövas individuellt, t.ex. om vederbörande passerat 60 års ålder och
anses svårplacerad på arbetsmarknaden. Dessa regler gäller även i kommuner
och landsting, något som regeringen bör uppmärksamma Kommunförbundet
och Landstingsförbundet på. Människor upplever samhället som allt orätt-
visare och heltidspolitiker tillhör i detta fall de privilegierades skara.
Politik-
erna måste börja med att förändra sina egna privilegier, om de har som
målsättning att skapa ett rättvisare samhälle.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att ändra politikernas pensionsförmåner och inkomstgarantier,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att uppmärksamma Kommunförbundet och Landstingsförbundet
på villkoren för politikerpensioner och inkomstgarantier och samordna dessa
med statens villkor för de nyss nämnda.

Yrkanden (4)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att ändra politikernas pensionsförmåner och inkomstgarantier
  Behandlas i
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att ändra politikernas pensionsförmåner och inkomstgarantier
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att uppmärksamma Kommunförbundet och Landstingsförbundet på villkoren för politikerpensioner och inkomstgarantier och samordna dessa med statens villkor för de nyss nämnda.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att uppmärksamma Kommunförbundet och Landstingsförbundet på villkoren för politikerpensioner och inkomstgarantier och samordna dessa med statens villkor för de nyss nämnda.
  Behandlas i

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.