Personalens hälsa får inte riskeras

Motion 2020/21:2054 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att åter bygga upp beredskapslager av skyddsutrustning och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten även för personliga assistenter att omfattas av Socialstyrelsens föreskrifter om basala hygienrutiner och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att mer frekvent kontrollera att arbetsgivare inom vård och omsorg följer de regler de har, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Corona har på många arbetsplatser inneburit extrema utmaningar när det gäller arbets­miljön. Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer innebär att munskydd och visir ska användas i alla vårdnära situationer där det finns misstänkt eller bekräftad smitta av covid-19. Detta gäller inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt funktionshinder­området.

Den grundläggande principen bakom allt arbetsmiljöarbete är att personalens hälsa inte får riskeras. Syftet är att säkerställa en god arbetsmiljö för de anställda och att se till att prioriteringar och bedömningar av arbetsmiljön blir lika i hela landet.

Under coronapandemin har de här principerna prövats. Inte minst för personal i vård-, service- eller omsorgsnära relationer.

Personal inom vård- och omsorgsyrket har under pandemin vittnat om brist på skyddsutrustning för personal, men också efterlyst lösningar för andra arbetsplatser där arbetet innebär nära kontakt med människor. Här är det viktigt att vi lär av historien och säkerställer att tillräckliga beredskapslager byggs upp, för att förhindra att detta sker igen. Alla som arbetar inom vård och omsorg omfattas av Socialstyrelsens föreskrifter om basala hygienrutiner. Vissa undantag finns, till exempel omfattas inte personliga assistenter som jobbar i enskilda hem av föreskrifterna. Arbetskläder ska bäras vid all direktkontakt och vårdarbete. Sedan 2018 gäller även tydligare regler om arbetskläder inom vård och omsorg. Det är arbetsgivarna som ska stå för, bekosta samt tvätta arbets­kläderna.

Regelverket bör synas och även personliga assistenter bör omfattas av Social­styrelsens föreskrifter.

På flera håll i vårt land uppfyller arbetsgivarna tyvärr inte heller kraven om arbets­kläder och basala hygienrutiner, vilket innebär att medarbetare inte får rätt förutsätt­ningar. Det måste förändras.

Arbetsgivarna måste garantera en säker arbetsmiljö för de som arbetar inom vård och omsorg. Personalen som arbetar med personer som misstänks ha eller har konstate­rad covid-19 måste ha tillgång till personlig skyddsutrustning. Alla har rätt att känna sig trygga på jobbet!

Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Enligt AFS 2018:4 Smittrisker ska arbetsgivaren vidta åtgärder på arbetsställen där det finns smittrisk för att undvika att smittämnen sprids, och se till att antalet arbets­tagare som riskerar att utsättas för smittämnen hålls så lågt som möjligt.

Verkligheten under pandemin har dessvärre påvisat att arbetsgivaren alltför ofta inte efterlever de skyldigheter som ålagts dem. Brist på både information och skyddsutrust­ning har bidragit till en ökad smitta. Här krävs skärpta regler och framförallt fler kon­troller av att reglerna faktiskt följs.

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

Inga-Lill Sjöblom (S)

Paula Holmqvist (S)

Gunilla Svantorp (S)

 

 

Yrkanden (3)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att åter bygga upp beredskapslager av skyddsutrustning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten även för personliga assistenter att omfattas av Socialstyrelsens föreskrifter om basala hygienrutiner och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att mer frekvent kontrollera att arbetsgivare inom vård och omsorg följer de regler de har, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.