Översyn av regelverket för samhällets krisberedskap

Motion 2016/17:1096 av Finn Bengtsson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-03
Granskad
2016-10-04
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av föråldrade lagar och förordningar som styr samhällets krisberedskap och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Genom att riksdagen beslutade bifalla regeringens proposition Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020 så är motivet för en återupptagen försvarsplanering i alla dess delar högst relevant. Ett sådant område där flera lag- och författningsöversyner är motiverade berör länsstyrelsernas ansvar i samband med höjd beredskap.

För länsstyrelsernas övergripande ansvar under höjd beredskap har översyner gjorts relativt nyligen, exempelvis rörande krisberedskapsförordningen (2006:942) och länsstyrelseinstruktionen (2007:825). Men när det gäller länsstyrelsernas ansvar kopplat till så kallade särskilda ansvar under höjd beredskap, så finns det ett antal lagar som sträcker sig ända tillbaka till 2:a världskrigets dagar utan att dessa ännu blivit föremål för regeringens överväganden till uppdateringar.

Detta är besvärande, för utredningar och förslag från bland annat Krisberedskapsmyndigheten under 1990-talet med önskemål om en rad olika översyner av såväl lagar som förordningar ledde inte till något agerande från regeringens sida. Här följer några exempel på sådana lagar och förordningar som rimligen måste genomgå en översyn nu i fredstid för att vara moderna och välfungerande i tillfälle av höjt beredskapsläge i framtiden: krigsveterinärförordningen (1981:648). Jordbruksverket har bett regeringen se över denna, men ännu utan resultat.

Lag (1979:1088) samt förordning (1979:1091) om gränsövervakning i krig. Rimligen bör denna anpassas till bland annat att Sverige numer är en delstat inom EU-samarbetet och dess regelverk.

Förfogandelag (1978:262) och förfogandeförordning (1978:558). Denna berör beslut om förfogande avseende fastigheter och radioanläggningar m.m. och bör sannolikt anpassas till den teknikutveckling som skett sedan 1970-talet, inte minst med tillkomsten av internet.

Ransoneringslagen (1978:268). Givet de stora förändringar som skett inom exempelvis Försvarsmakten och hur beredskapslagerhållning ser annorlunda ut idag jämfört med på 1970-talet förefaller en översyn här högst motiverad.

Lag (1943:881) om polisens ställning under krig, samt tillhörande kungörelse. Detta förefaller särskilt motiverat nu när en ny polisorganisation trätt i kraft där bland annat länsstyrelsens roll såsom den beskrivs i den aktuella lagen inte längre kan anses ha full giltighet.

Det finns möjligen fler lagar och förordningar som styr samhällets krisberedskap och där bland annat länsstyrelsernas roll behöver förtydligas efter översyner. Jag vill med ovanstående exempel belysa var arbetet lämpligen borde kunna ta sin början. Jag vill med riksdagens bifall till denna motion att detta ges regeringen tillkänna.

 

 

Finn Bengtsson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av föråldrade lagar och förordningar som styr samhällets krisberedskap och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2016/17:FöU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.