Omedelbart omhändertagande av djur i vissa situationer

Motion 2022/23:718 av Lina Nordquist (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-21
Granskad
2022-11-21
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att i brådskande fall omedelbart omhänderta djur och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I den gamla djurskyddsförordningen (1988:539) fanns 74 § som stipulerade att en myndighet i vissa situationer kunde bestämma att dess beslut skulle gälla omedelbart, även om beslutet skulle överklagas. Denna paragraf användes vid omedelbara omhändertaganden av djur, beslut som knappast fattas lättvindigt. I den nya djurskydds­förordningen (2019:66) togs paragrafen bort, möjligen utifrån ett antagande om att paragrafen var överflödig med anledning av förvaltningslagen.

Redan en kort tid efter att den nya förordningen trädde i kraft inkom landets samtliga länsstyrelser med en hemställan till Näringsdepartementet om att den gamla förordningens 74 § skyndsamt skulle återinföras. Efter detta har inget hänt, utöver att landets länsstyrelser varit tvungna att hitta nya vägar vid viktiga och brådskande beslut. Detta har gjorts genom att man hänvisat till och tydligt motiverat beslut utifrån 35 § förvaltningslagen. Paragraferna är dock inte överensstämmande och har lett till många problem, tolkningar och domslut som inverkat negativt på djurskyddet i vårt land.

Länsstyrelsen i Västerbotten har även konstaterat att förändringen ökat kostnaderna för privatpersoner, för företag och även för samhället när det kommer till förvaring av omhändertagna djur i väntan på laga kraft.

Djur behöver ett starkt skydd. Det är min uppfattning att riksdagen bör uppdra åt regeringen att stärka djurskyddet genom att sluta det glapp som uppkom när 74 § i den gamla djurskyddsförordningen (1988:539) upphörde att gälla.

 

 

Lina Nordquist (L)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att i brådskande fall omedelbart omhänderta djur och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.