Ökad försörjningsberedskap

Motion 2016/17:1075 av Gunilla Nordgren (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-03
Granskad
2016-10-04
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en ökad försörjningsberedskap och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en risk- och sårbarhetsanalys bör göras och ska omfatta hela livsmedelskedjan från produktion, import, livsmedelsindustri till distribution och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Konkurrenskraftsutredningens betänkande framgår att det finns tecken på svag och vikande konkurrenskraft inom delar av primärproduktionen inom jordbruks- och trädgårdsnäringen.

Vi ser idag minskade produktionsvolymer inom vissa delar av vår inhemska livsmedelsproduktion, ofta på grund av minskad lönsamhet och en ökad import. Detta ökar vår sårbarhet gentemot vår omvärld.

Det behövs en analys som omfattar hela kedjan i vår inhemska livsmedelsproduktion. Analysen behövs också för att säkra vattentillgång samt bränsletillgång för produktion och distribution av livsmedel.

Det moderna samhällets sårbarhet är stor. Det räcker inte med beskrivningar av tänkbara händelser och mål. Det behöver tas fram verktyg och förmågor att hantera en krissituation för att garantera säker tillgång till mat och inte minst till rent vatten. Vatten är ett mycket viktigt livsmedel. Svensk livsmedelsförsörjning berör oss alla.

Alltfler bor idag i städer och tätorter. En decentraliserad livsmedelsproduktion minskar sårbarheten, ökar försörjningstryggheten och reducerar behovet av transporter av livsmedel. Det behöver således göras en risk- och sårbarhetsanalys som omfattar hela livsmedelskedjan från produktion, import, livsmedelsindustri och distribution.

En livsmedelsstrategi är förhoppningsvis på väg för beslut i riksdagen men oavsett vad den kommer att innehålla och med tanke på vår oroliga omvärld behövs en heltäckande risk- och sårbarhetsanalys tas fram. Arbetet med en sådan bör skyndsamt påbörjas.

 

 

Gunilla Nordgren (M)

 

 

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en ökad försörjningsberedskap och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2016/17:FöU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en risk- och sårbarhetsanalys bör göras och ska omfatta hela livsmedelskedjan från produktion, import, livsmedelsindustri till distribution och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2016/17:FöU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.