Mora flygplats

Motion 2018/19:2208 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-29
Granskad
2018-11-29
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för trafikplikt på Mora flygplats och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det krävs en lösning för situationen på Mora flygplats. Det måste vara möjligt att flyga reguljärt till och från Mora på samma dag. Det enda som kvarstår efter att flera andra alternativ uttömts är att trafikplikt införs på sträckan Mora–Arlanda. Den bästa lösningen både miljö- och resursmässigt är att det löses genom en samslingning på sträckan Sveg–Arlanda.

Mora flygplats har en central roll när det gäller att skapa tillväxt, öka tillgänglig­heten och därmed säkra kompetensen i norra Dalarna.

Industrin i Dalarna sysselsätter direkt 15 procent av den arbetsföra befolkningen i länet och har en omsättning på 68 miljarder kronor. I regionen, norra och västra Dalarna, Mora, Orsa, Rättvik, Älvdalen, Malung-Sälen och Vansbro finns cirka 2 000 företag med drygt 18 000 anställda. För dessa företag är Mora flygplats navet för kunder, underleverantörer och exportsäljare. 40 minuter med flyg eller upp till 6 timmar med tåg och/eller bil från Stockholm kan vara helt avgörande i den globala konkurren­sen.

Regionens starka näringar: industri, handel, byggsektor och besöksnäring befinner sig i en tillväxtfas där framför allt de globala och medelstora företagen står inför betydande expansioner och har stora rekryteringsbehov. Mora flygplats är långsiktigt den enda rimliga kopplingen med Stockholm/Arlanda och resten av världen.

Mora flygplats är en framtidsfråga för hela Dalarna. Flyget som alternativt transport­sätt är en viktig del av Dalarnas infrastruktur. Trafikplikt till Mora har en avgörande betydelse för reguljärflyget till och från Dalarna som helhet. Det grundar sig på att Dalaflyg ägs av fyra offentliga parter: landstinget Dalarna och kommunerna Borlänge, Falun och Mora. Ett utträde från någon av parterna äventyrar bolaget i sin helhet då det skulle kräva att någon av de övriga ägarna skulle öka sin andel i bolaget. Någon sådan möjlighet finns inte idag.

Eftersom det saknas fungerande alternativ till flyget så har resorna ersatts med bil. Tågets långa restid, som dessutom oftast kräver byte i Borlänge, har inte varit ett alternativ för dessa resenärer. Det finns också en låg tilltro till tåget då det ofta är förseningar och inställda tåg. Andelen affärsresande från Mora–Arlanda är 79 procent vilket tillhör en av de högsta i landet.

Det finns också transporter som görs med flyg. Ett exempel som för stora konse­kvenser i flera led är situationen för Siljans chark som är våra lokala bönders slakteri. Innan deras produkter får levereras måste produkterna vara godkända. De dagliga transporterna med köttprover flögs tidigare från Mora via Arlanda till laboratoriet i Linköping. Sedan flygstoppet transporteras dessa med bil vilket lett till att kostnaderna har ökat från 900 kronor till 5 500 kronor per dag.

Det finns flera starka skäl för trafikplikt på sträckan Mora–Arlanda. Ett starkt skäl är den stora andelen affärsresande. Det är många arbetstillfällen som står på spel i norra Dalarna. En snabb strukturomvandling som inneburit att många tidigare ägarledda företag numera i hög utsträckning ägs av större nationella och internationella koncerner, har inneburit ett större beroende av snabba och effektiva kommunikationer till och från ägarna och viktiga exportmarknader. Utan möjlighet till fungerande resor riskeras ett mycket stort antal arbetstillfällen i norra och västra Dalarna, främst inom skogs- och teknikföretagen.

Ett annat skäl för trafikplikt är den nära och jämlika vården. I Mora finns ett akut­sjukhus och för att säkra verksamheten där så har ambulansflyget stor betydelse. En öppen flygplats krävs för att kunna hantera transporter av patienter, blod och organ men även kompetens. Mora lasarett har kunnat upprätthålla en hög kompetensnivå genom att personal med hög specialistkompetens med kort varsel har kunnat flygas både in och ut beroende på om de har sin anställning på Mora lasarett eller på annan ort. Utan reguljärflyg är därför Mora lasaretts ställning som akutsjukhus på längre sikt hotad, även om flygplatsen nu ska bli beredskapsflygplats.

Regeringen har tillkännagett att Mora flygplats ska bli beredskapsflygplats. Med anledning av de långa avstånden är Mora flygplats ytterst viktig ur beredskapssynpunkt i händelse av olyckor, kriser och andra samhällsstörningar. Detta blev inte minst tydligt i samband med sommarens bränder då flygplatsen blev en central del av räddnings­insatsen på Älvdalens skjutfält Trängslet. Bland annat kunde bränsleförsörjningen till helikoptrarna som vattenbombade branden säkerställas till dess att bränslelogistik via försvarsmakten etablerats på plats. Sannolikt hade närheten till bränsle avgörande betydelse, och kan ha i framtiden, för att snabbt sätta in åtgärder från luften över tid.

När brandmän skulle förstärka de olika skogsbränderna i landet användes Hercules­plan för transporter, närheten till flygplats blir därmed avgörande för snabb resurs­uppbyggnad. Det kan gälla såväl personal- som materieltransporter. Men en beredskaps­flyplats kommer inte att vara komplett utan trafikplikten.

 

 

Roza Güclü Hedin (S)

 

Maria Strömkvist (S)

Patrik Engström (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för trafikplikt på Mora flygplats och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.