Mittuniversitetet

Motion 2019/20:3284 av Ingemar Nilsson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-03
Granskad
2019-10-03
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Mittuniversitetets betydelse för tillväxt och välfärd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är och ska vara en ledande kunskaps- och forskningsnation. De människor och nationer som är bäst förberedda att möta den allt snabbare globaliseringen kommer kunna hävda sig bättre i framtidens allt tuffare konkurrens. För att då stå starka måste vi konkurrera med hög kompetens och goda arbetsvillkor – inte med låga löner.

Utbildning och forskning är därför av central betydelse för tillväxten och utvecklingen i vårt land och därmed för välfärden. Vi måste höja utbildningsnivån i vårt land och därför måste vi också öka investeringarna i högre utbildning. Det är av yttersta vikt att fler ungdomar fortsätter att studera efter gymnasiet.

Dåvarande Högskoleverkets rapport år 2012 visade att det är stora skillnader mellan dem som söker sig till högre utbildning. I Östersund och Sundsvall var det i jämförelse med Danderyd mindre än hälften så många som valde att studera vidare. Vi kan konstatera att det fortfarande är en stark social snedrekrytering till högre studier.

Socialdemokraterna har under årtionden aktivt arbetat för att alla unga, oavsett bakgrund, ska ha möjlighet till högskolestudier. Vi har därför arbetat för och byggt nya högskolor och universitet runt om i landet. Dessa har en mycket stor betydelse för att locka ungdomar från studieovana hem till högskolan. För många är det lättare att börja studera om utbildningen finns på nära håll.

Även arbetsmarknadens utveckling talar för högre studier. Människors möjligheter till jobb avgörs idag till avgörande del av deras utbildning och kompetens. Kunskaps­kraven ökar i de flesta yrken när gamla jobb försvinner och nya tillkommer. Därför måste det finnas möjligheter att studera också senare i livet. Även offentlig sektors och näringslivets möjligheter att anställa bygger på en välutbildad befolkning, i hela Sverige.

Högskolor och universitet har en viktig samhällsuppgift. Därför måste staten garantera en fri forskning och undervisning med hög kvalitet, oberoende av externa intressen och finansiärer. De nya universiteten och högskolorna har stor betydelse för utvecklingen av det regionala näringslivet och samhället. Därför är det angeläget att de får möjlighet att utvecklas och profilera sig. De måste ha möjlighet att utveckla sin forskning och utbildning så att de kan erbjuda de bästa utbildningarna till studenterna och goda forskningsmiljöer för forskarna.

Mittuniversitetet bedriver i Östersund utbildning och forskning bland annat inom idrottsvetenskap i samarbete med Vintersportcentrum. Detta har lett till företags­utveckling inom området. I Västernorrland bedriver Mittuniversitetet forskning i samarbete med skogsindustrin, vilket stärker tillväxten inom näringen. Mittuniversitetet har potential att utveckla spetsutbildning inom sina specialområden.

Svensk tillväxt och välfärd är beroende av framgångsrika exportnäringar. Framför allt handlar det om basnäringar som finns ute i landet, inte där de gamla universiteten finns. För att ta tillvara potentialen till innovation och tillväxt i dessa näringar krävs det forsknings- och utbildningsresurser där basindustrin finns, inte i storstadsregionerna. Idag är basresurserna mycket ojämnt fördelade mellan lärosätena så att de stora och äldre universiteten får huvudparten av anslagen. Det är angeläget att beakta Mitt­universitetets betydelse för tillväxt och välfärd.

 

 

Ingemar Nilsson (S)

 

Anna-Caren Sätherberg (S)

Jasenko Omanovic (S)

Kristina Nilsson (S)

Kalle Olsson (S)

Malin Larsson (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Mittuniversitetets betydelse för tillväxt och välfärd och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.