Minskning av omgivningsbullret

Motion 2011/12:MJ254 av Barbro Westerholm (FP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2011-09-30
Numrering
2011-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om arbetet på det nationella såväl som på det internationella planet med att sänka bulleremissionen från alla slag av produkter.

Motivering

Under de senaste tio åren har forskningsresultat presenterats som visar att omgivningsbullret är allvarligare för hälsan än man tidigare trott. Det ökar risken för hjärt-kärlsjukdom, förhöjt blodtryck, hjärtinfarkt, stroke och förtidig död. Detta har redovisats av WHO i två rapporter: Night noise guidelines for Europe (2009) och Burden of disease from environmental noise (2011).

Dessa rapporter styrker att de riktlinjer för omgivningsbuller, särskilt trafikbuller, som formulerades i Sverige på 60-talet som en teknisk-ekonomisk kompromiss och som senare beslutades av riksdagen, ingalunda är för ambitiösa. De ingår också i de av riksdagen beslutade miljömålen. Ändå är detta miljömål ett av dem som vi är långt ifrån att kunna uppfylla.

Det finns ingen möjlighet att nå målen om inte bullerkällorna – bilar, bussar, lastbilar, maskiner för kommunernas arbete med renhållning, flygplan, tåg, maskiner för trädgårdsarbete, etc. – åtgärdas så att emissionen av buller minskas väsentligt. Dessa källor är mer än 10 dB för bullriga för att ens den mest omsorgsfulla stads- och byggnadsplanering ska kunna ge alla medborgare en acceptabel och hälsosam ljudmiljö.

En minskning av emissionen av buller kan endast ske dels genom mer ambitiösa krav på de olika fordonens och maskinernas bulleravgivning genom generella minimikrav, dels genom utveckling av lämpliga marknadsinstrument (t ex bullerdeklarationer) så att stat, kommuner och enskilda personer vid upphandling och inköp kan kräva tystare fordon och andra maskiner. Förebilder finns bland annat i Nederländerna (PIEK).

Mot bakgrund av ovanstående måste arbetet på såväl det nationella planet som det internationella med att sänka bulleremissionen från alla slag av produkter intensifieras. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 30 september 2011

Barbro Westerholm (FP)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om arbetet på det nationella såväl som på det internationella planet med att sänka bulleremissionen från alla slag av produkter.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.