Till innehåll på sidan

Miljöanpassa riksdag och departement

Motion 1998/99:K310 av Maggi Mikaelsson m.fl. (v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
1998-10-28
Hänvisning
1998-11-03
Bordläggning
1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Skapa världens första
miljöanpassade parlament
Statliga förvaltningar och verksamheter har ett ansvar och en
viktig roll i att verkställa de politiska beslut som fattas.
Sveriges riksdag har bl.a. anslutit sig till målet om en hållbar
utveckling, antagit nationella miljömål, beslutat att avveckla
kärnkraften, att minska trafikens miljöpåverkan och att vidta
flera andra åtgärder för ekologisk omställning. Riksdagen
som byggnad och förvaltning har i sig en relativt begränsad
direkt påverkan på den yttre miljön jämfört med den
sammanlagda påverkan av alla Sveriges verksamheter.
Däremot har riksdag och departement en mycket viktig
symbolfunktion i den ekologiska omställningen av
samhället.
Riksdagen har en betydelsefull roll som förebild i det svenska samhället.
Dagligen syns huset i medier och nämns i folkmun. Riksdagen har också
årligen tusentals besökare från Sverige och andra länder.
Att de folkvaldas byggnad agerar föregångare i miljöomställningen är en
viktig symbolhandling. Det har stort pedagogiskt värde och bred sprid-
ningseffekt bland allmänhet, leverantörer, samarbetspartners, kommuner och
inte minst internationella kontakter. En långtgående miljöanpassning av
riksdagen kan även medföra ökat medvetande internt bland riksdagsleda-
möterna vilket i sig bidrar till omställningen. Symbolhandlingar är viktigt i
arbetet för ekologisk omställning. Alla måste delta, men inte minst viktigt är
det att de som syns och hörs gör tydliga insatser. Likväl som landets
kommunalråd bör ta sitt pedagogiska ansvar och till exempel avstå från sina
förmånsbilar bör riksdagens ledamöter göra en konkret insats. En sådan är att
miljöanpassa Riksdagshuset och departementen. Oss veterligen finns inget
nationellt parlament som hittills har vidtagit en sådan åtgärd.
Sveriges riksdag och regering bör anta utmaningen och skapa världens
första miljöanpassade parlament. Även regeringsdepartementen bör
miljöanpassas. Förutom att det blir en konkret insats för ekologisk
omställning skulle det väcka nationell och internationell uppmärksamhet och
höja intresset för den ekologiska omställningen.
Exempel på åtgärder
Miljöanpassningen av riksdagen har redan påbörjats. Hittills
har arbetet främst handlat om produkter och rutiner.
Avfallssortering har införts och en del miljömärkta produkter
köps in. Nästa steg är att gå vidare med mer långtgående
omställningsåtgärder. Det handlar bland annat om att ställa
om riksdagens energisystem genom att dels minska
energiförbrukningen dels ställa om till förnybar energi.
Fastigheterna bör energisaneras. Erfarenheterna visar att det
finns en stor outnyttjad potential för att minska
energianvändningen i bostäder och lokaler, både i ny och
befintlig bebyggelse. Normala åtgärder är bättre isolering,
byte till energieffektiva fönster och energisnålare ventilation.
Den energi som används av riksdag och departement bör
vara producerad av förnyelsebara energislag. Enbart
miljömärkt el bör köpas in och man bör även göra egna
installationer för förnybar energi, till exempel solfångare på
taket (mycket stort symbolvärde) och använda sig av
värmepump. Givetvis skall de åtgärder som vidtas ske utan
att kulturmiljön påverkas.
Riksdagens transporter bör miljöanpassas och mål för minskade
transporter sättas upp. Vid inköp av transporttjänster bör järnvägs- och andra
hållbara transporter prioriteras. Riksdagens fordon bör bytas ut eller
konverteras till biobränsle- eller eldrift. En transportpolicy för ledamöternas
och tjänstemännens resor bör utarbetas där bil- och flygtransporter
minimeras. Enligt miljöutrymmesberäkningar bör den svenska papperskon-
sumtionen begränsas till 100 kilo per person och år. I dag är den över det
dubbla. Miljöanpassningen av riksdag och departement bör bidra till att nå
denna målsättning. Upphandling av varor och tjänster till riksdag och
departement bör innefatta konsekvent val av miljömärkta och miljöanpassade
produkter, lokalt och ekologiskt producerade baslivsmedel och marknadens
mest energisnåla apparater. Detta är några exempel på vad miljöanpass-
ningen bör innehålla. En viktig del av miljöanpassningen är extern och intern
information. Riksdagens ledamöter och anställda bör få kontinuerlig infor-
mation om arbetet. Informationsinsatser bör även göras gentemot allmänhet,
offentliga förvaltningar och andra delar av samhället. Riksdagen bör besluta
om en strategi och tidsplan för miljöanpassningen som bland annat innehåller
delmål för vad som ska vara uppnått under mandatperioden. Vissa åtgärder
kan göras direkt, till exempel inköp av miljömärkt el.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen uppdrar åt riksdagens förvaltningskontor att genomföra en
omfattande miljöanpassning av den egna verksamheten,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att en omfattande miljöanpassning av regeringens verksamhet bör
genomföras,
3. att riksdagen uppdrar åt riksdagens förvaltningskontor att upprätta en
tidsplan och en strategi för miljöanpassning av riksdagen som bland annat
innehåller delmål för vad som skall vara uppnått under mandatperioden.

Stockholm den 26 oktober 1998
Maggi M

Yrkanden (6)

 1. att riksdagen uppdrar åt riksdagens förvaltningskontor att genomföra miljöanpassning av den egna verksamheten
  Behandlas i
 2. att riksdagen uppdrar åt riksdagens förvaltningskontor att genomföra miljöanpassning av den egna verksamheten
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att en omfattande miljöanpassning av regeringens verksamhet bör genomföras
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att en omfattande miljöanpassning av regeringens verksamhet bör genomföras
  Behandlas i
 5. att riksdagen uppdrar åt riksdagens förvaltningskontor att upprätta en tidsplan och en strategi för miljöanpassning av riksdagen som bl.a. innehåller delmål för vad som skall vara uppnått under mandatperioden.
  Behandlas i
 6. att riksdagen uppdrar åt riksdagens förvaltningskontor att upprätta en tidsplan och en strategi för miljöanpassning av riksdagen som bl.a. innehåller delmål för vad som skall vara uppnått under mandatperioden.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.