Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 2021/22:24 Riksrevisionens rapport om systemet med energideklarationer

Motion 2021/22:4245 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Skrivelse 2021/22:24
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-27
Granskad
2021-10-29
Bordlagd
2021-11-04
Hänvisad
2021-11-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska meddela så många undantag som möjligt från kravet på energideklarationer av fastigheter, i enlighet med 7 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader, och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen inom EU ska arbeta för att energideklarationer krävs i färre fall än i dag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksrevisionen har redovisat sin granskning i rapporten Systemet med energideklara­tioner – tydligt syfte men oklart mål (RiR 2021:21). Man anser att energideklarationerna har svaga förutsättningar att få enskilda småhusägare att genomföra energieffektivise­rande åtgärder, detta trots att syftet är att husägare ska energieffektivisera sitt hus. Dess­utom kvarstår flera av de brister som uppmärksammades redan 2009.

Energideklaration är enligt Boverket ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som går åt i ett hus när det används och är bl.a. till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Deklarationen kan användas för att jämföra olika hus med varandra. Även den som bygger nytt behöver upprätta en energideklaration. Det är ett lagkrav för de flesta byggnader att det ska finnas en energideklaration upprättad av oberoende expert. Bygg­nader där energideklaration krävs är: hus som har golvarea över 250 kvadratmeter och ofta besöks av allmänheten, byggnader som upplåts med nyttjanderätt och byggnader som är nyuppförda eller ska säljas.

I flera fall av husförsäljning finns ringa bruk av energideklaration. Till exempel när köparen har för avsikt att inom en tioårsperiod riva fastigheten, när en genomgående och omfattande ombyggnad planeras eller när fastighetsvärdet understiger markvärdet borde det inte behövas någon energideklaration. Energideklarationerna styrs av EU:s direktiv, men regeringen har en möjlighet att inom rådande regelverk medge vissa undantag för kravet på energideklarationer, 7 § 2006:985, vilket regeringen kan använda i fler fall än i dag. Utöver det bör regeringen arbeta för att lagfästa flera undantag från kravet i lag 2006:985 samt arbeta inom EU för att energideklarationer ska krävas i färre fall än i dag. För den som inte längre omfattas av lagtvånget finns alltid möjligheten att självmant låta utföra en energideklaration, om det finns behov eller nytta.

Det är uppenbart att energideklarationerna inte fungerar och anmärkningsvärt att flera av de brister som man uppmärksammade i en granskning 2009 fortfarande kvar­står. Energideklarationer bör ha en konkret funktion och hög brukargrad, i de fall som lagen är tvingande. Det finns ingen vits med deklarationer som inte fungerar. De kost­nader, den administration och de resurser deklarationerna tar i anspråk är inte försvar­bara, om inte hög funktionsgrad med uppsatt syfte uppnås.

 

 

Mikael Eskilandersson (SD)

 

Roger Hedlund (SD)

Angelica Lundberg (SD)

 

Yrkanden (2)

 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen inom EU ska arbeta för att energideklarationer krävs i färre fall än i dag och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska meddela så många undantag som möjligt från kravet på energideklarationer av fastigheter, i enlighet med 7 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.