Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 2017/18:13 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets underhåll av vägar

Motion 2017/18:3909 av Emma Wallrup m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Skrivelse 2017/18:13
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-12
Granskad
2017-10-16
Bordlagd
2017-10-17
Hänvisad
2017-10-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att förbättra metodiken för bedömningar av eftersläpande vägunderhåll och att tydligt redovisa kunskapsbrister i underlagen till regeringen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Bakgrund

Regeringen redovisar i skrivelsen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Trafikverkets underhåll av vägar (RiR 2017:18). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.

Riksrevisionens rapport visar brister hos Trafikverket

Riksrevisionens granskning visar att vägnätets tillstånd har förbättrats över en längre tidsperiod, men att endast marginella förändringar har skett de senaste åren. Enligt myndigheten finns det brister både i Trafikverkets kunskap om vägnätets tillstånd och i den ekonomiska planeringen av underhållet. Riksrevisionen bedömer att förbättringar på dessa områden skulle möjliggöra ett mer kostnadseffektivt underhåll av belagda vägar. Av den anledningen ger man i rapporten också ett antal rekommendationer vad gäller åtgärder till regeringen och Trafikverket.

Regeringen konstaterar i skrivelsen att Trafikverket fortsätter att utveckla och implementera bl.a. ett register med både väg- och järnvägsdata som ska ge information på ett enhetligt sätt. Trafikverket utvecklar även ett underhållssystem som ska ge data om anläggningens tillstånd och förändringar, genomförda underhållsåtgärder och kostnader för utfört underhåll. Regeringen avser att följa detta arbete som ska börja införas under 2018.

Vidare framgår i skrivelsen att regeringen ser allvarligt på Riksrevisionens iakttagelser om att Trafikverkets utveckling och implementering av ytterligare effektsamband för vägunderhåll går långsamt. Regeringen har därför nyligen gett Trafikverket i uppdrag att återkomma till regeringen med en redogörelse för vilka effektsamband det är som saknas när det gäller underhållsåtgärder och vilket arbete Trafikverket bedriver för att utveckla nya effektsamband för att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv användning av resurserna. Vi välkomnar att regeringen i denna del lyssnat på Riksrevisionens kritik.

Vänsterpartiet anser att ett fungerande och effektivt underhåll av våra vägar är centralt för en fungerande infrastruktur i hela landet. Om detta brister får det stora negativa konsekvenser inte minst för stora delar av vår landsbygd där vägnätet är helt avgörande för resor och transporter. I Riksrevisionens rapport konstateras dock att för det lågtrafikerade vägnätet har tillståndet försämrats över tid. Vi menar att detta inte är acceptabelt om vi menar allvar med en politik för att hela Sverige ska leva och där stad och landsbygd håller ihop.

Vänsterpartiet har föreslagit att regeringen ska sätta upp en målsättning om en väl fungerande infrastruktur i hela landet utifrån en mer långsiktig samhällsnytta där även andra aspekter än befolkningstäthet prioriteras. För att verka i en sådan riktning och minska klyftan när det gäller underhållstillståndet på högtrafikerade respektive lågtrafikerade vägar anser vi att regeringen bör följa Riksrevisionens rekommendation att förbättra Trafikverkets metodik för bedömningar av eftersläpande underhåll och att kunskapsbrister i underlag tydligt ska redovisas till regeringen. Trafikverket har enligt Riksrevisionen inte redovisat dessa brister i underlagen till regeringen. Vi delar därför inte regeringens bedömning i skrivelsen att det är tillräckligt att hänvisa till det arbete som redan pågår på Trafikverket gällande register och data om underhåll.

Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att förbättra metodiken för bedömningar av eftersläpande vägunderhåll och tydligt redovisa kunskapsbrister i underlagen till regeringen. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

 

 

Emma Wallrup (V)

 

Stig Henriksson (V)

Jens Holm (V)

Amineh Kakabaveh (V)

Birger Lahti (V)

Yasmine Posio Nilsson (V)

Håkan Svenneling (V)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att förbättra metodiken för bedömningar av eftersläpande vägunderhåll och att tydligt redovisa kunskapsbrister i underlagen till regeringen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2017/18:TU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.