Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 2015/16:88 Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete

Motion 2015/16:3332 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Skrivelse 2015/16:88
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-03-09
Bordlagd
2016-03-10
Hänvisad
2016-03-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krisberedskapens anslagsstruktur och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en nationell, samlad bild av kommunernas uppfyllnad av arbetet enligt lagen om skydd mot olyckor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna har i ett flertal olika förslag påpekat att Sverige till stora delar saknar en meningsfull organisation för civilförsvar och att krisberedskapen därmed har stora brister. Riksrevisionens rapport understryker att denna bild är korrekt. Det är vår principiella inställning att hela organisationen för civilt försvar egentligen behöver göras om, men så länge vi har denna typ av organisation så måste den fungera så bra som det är möjligt inom systemets begränsningar. I Riksrevisionens granskning påpekar länsstyrelserna själva att de anser att det är ett problem att de inte har bestämmanderätt eller ansvar för någon annan aktör på det här området. Kommunerna själva efterfrågar mer stöd från länsstyrelserna, vilket indikerar att man på lokal nivå gör bedömningen att den egna kapaciteten inte räcker till.

Länsstyrelsernas anslagsstruktur är idag utformad på ett sätt som gör att en betydande andel av anslagen är så kallade projektanslag, vilket har medfört att anslagen till olika former av krisberedskapsarbete saknar kontinuitet och kan variera år från år. Det förefaller även vara så att vissa länsstyrelser har bedrivit utvecklingsprojekt som det inte har funnits något verkligt behov av eftersom man har behövt tillförseln av anslag för sådana projekt för att kunna bibehålla befintlig personal. Det främjar inte uppbyggnaden av ett stabilt och stresståligt krisberedskapssystem och regeringen borde därför utforma anslagen till länsstyrelsernas arbete med krisberedskap enligt en fast modell.

Riksrevisionen har vidare riktat kritik mot den bristande överskådlighet som finns över hur kommunernas arbete för att uppfylla kraven enligt lagen om skydd mot olyckor ser ut. Det framkommer att det helt enkelt inte existerar någon samlad nationell bild av vilken kapacitet på detta område kommunerna egentligen har. Det innebär att man från centralt håll inte har något underlag för bedömningar på detta område. Denna svaghet bör åtgärdas och regeringen bör därför tillse att lämplig myndighet får i uppdrag att ta fram en sådan lägesbild.

 

Mikael Jansson (SD)

Roger Richtoff (SD)

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krisberedskapens anslagsstruktur och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2015/16:FöU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en nationell, samlad bild av kommunernas uppfyllnad av arbetet enligt lagen om skydd mot olyckor och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2015/16:FöU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.