Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 2012/13:52 Riksrevisionens rapport om statens roll på spelmarknaden

Motion 2012/13:Kr4 av Margareta Larsson (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Regeringsskrivelse 2012/13:52
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
2013-01-30
Bordläggning
2013-02-01
Hänvisning
2013-02-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda landstingens övertagande av huvudansvaret för vården av spelberoende.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om aggressiv och vilseledande marknadsföring av spel.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bankomater på kasinon.

 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheter till begränsningar av spelautomater.

Motivering

Spelberoende är ett varaktigt samhällsproblem med svåra konsekvenser för individ och familj och som orsakas av en mängd olika faktorer. Med bas i Riksrevisionens rapport om statens roll på spelmarknaden föreslår Sverigedemokraterna ett antal åtgärder för att motverka spelberoendets negativa konsekvenser för individ och samhälle. Ett större övergripande ansvar för spelansvarsverktyg, forskning och vård för individer som skadas av verksamheten är nödvändig för att stävja spelmissbruk och spelberoende.

Enligt Nätpokerutredningen visar forskning att individvariabler som alkoholmissbruk, personlighetsstörningar och psykiatriska symtom har samband med spelberoende. Riksrevisionens granskning slår även fast att överdrivet spelande förekommer i alla befolkningsgrupper, och dessutom ökar i vissa grupper. Regeringens spelstrategi under Peter Norman har misslyckats med att begränsa olagligt spel i Sverige, hindra marknadsföring för samma spel och minska spelmissbruket. Sverige behöver en nationell strategi som kommer till rätta med avarterna inom spelbranschen, lyckas hantera dess internationella dimensioner och, slutligen, väger in kostnaderna för spelberoende och spelmissbruk i vinsterna för aktörerna.

Ansvarig huvudman för vård av spelberoende

Riksrevisionen lyfter i rapporten den problematik som följt av att det saknats ett tydligt nationellt och lokalt ansvar för att personer med spelberoende erhåller erforderlig behandling. Regeringen påtalar i skrivelsen att Spelutredningen förordat att detta ansvar på sikt läggs på kommunen men att det under en övergångsperiod om fem år skulle vila på Statens folkhälsoinstitut. I dagsläget har Socialstyrelsen fått i uppdrag att ta fram förslag på organisatoriska lösningar för behandlingsinsatser samt i samråd med Statens folkhälsoinstitut redovisa finansieringsförslag.

Sverigedemokraterna konstaterar att det i skrivelsen också står följande:

Inom ramen för utvecklingen av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV), som drivs av American Psychiatric Association, pågår ett arbete som bl.a. kommer att innebära att diagnosen spelmani placeras i samma kategori som missbruk av alkohol och narkotika.

Sverigedemokraterna instämmer i analysen att spelberoende borde likställas med övriga beroenden då beteendet är snarlikt annan beroendeproblematik. Med anledning av detta är det enligt vår uppfattning rimligt att landstinget står som huvudman för behandling och vård av spelberoende. Denna lösning underlättar dessutom för samtliga spelmissbrukare att få likvärdig och evidensbaserad vård oavsett var i landet de bor. Vi vill i sammanhanget också lyfta att det i dag finns en hel del olika behandlingsformer för spelmissbruk som inte med bas i väl genomförda utvärderingar har visat sig vara vare sig effektiva eller framgångsrika. Här kan landstingens erfarenhet av att utvärdera behandlingsmetoder och ha övergripande vårdansvar fylla en viktig funktion.

Marknadsföring av spel

Den svenska spelmarknaden står inför ett etiskt dilemma till följd av uppgiften att dels locka spelare över från den illegala verksamheten, dels minimera riskerna för spelmissbruk. Denna dubbelroll innebär svårigheter som kompliceras av regeringens otydlighet kring reglering och riktlinjer. Den suddiga gränsen kring ansvarsrollen riskerar ogenomtänkta beslut gällande konkurrensen. Riksrevisionen rekommenderar i sin rapport att Svenska Spel ska se till att bolagets marknadsföring överensstämmer med måttfullhet och restriktivitet.

Sverigedemokraterna vill starkt poängtera att en offensiv marknadsföring för att få över spelare från den illegala marknaden är etiskt mycket tveksamt. Denna fråga har bl.a. diskuterats i den akademiska litteraturen och kraftigt ifrågasatts. Vi vill här lyfta fram Danmark, som förbjudit denna typ av marknadsföring, som förebild. Det är vår mening att marknadsföring som ger intrycket av att spel hjälper till att lösa finansiella problem, förbättra spelarens sociala acceptans eller att spel har medverkat till kända personers framgångar inte kan accepteras.

Det är enligt oss uppenbart att regeringen saknar en politik och strategi för att ta hand om problematiken kring spelande i Sverige i dag. Vi anser det vara angeläget att höja ambitionerna för att motverka spelberoende och spelmissbruk och förespråkar ett stopp för aggressiv marknadsföring som ett viktigt delmål. Detta bör regleras genom tydliga direktiv till de statliga spelaktörerna samt i tillståndsutdelningen till övriga aktörer.

Spelautomater

Spelberoende är ett varaktigt samhällsproblem med svåra konsekvenser för individ och familj och som orsakas av en mängd olika faktorer. Flera studier, såväl svenska som internationella, framhåller spelautomater som den mest problematiska spelformen där de svenska studierna även visar att spelautomaterna slår hårdast mot de allra svagaste grupperna i samhället.

Nuvarande lagstiftning kräver utskänkningstillstånd gällande den lokal där värdeautomater och spelautomater placeras, vilket ger problematiken ytterligare en dimension. När automatspel obönhörligen kopplas ihop med alkoholkonsumtion bidrar detta till att individers omdöme minskar, vilket i sin tur innebär ökad risk för stora ekonomiska förluster.

Det är Sverigedemokraternas mening att regeringen snarast bör initiera en större utredning av möjligheter till att begränsa spelautomater, såväl generellt som mer specifikt gällande funktioner som dubblingar, tripplingar och bonusspel.

Bankomater i kasinon

Sverigedemokraterna vill slutligen framhålla att det enligt vår uppfattning inte finns något försvar till att bankomater upprätthålls i kasinon, inte minst statliga sådana som tydligt bör vidta spelansvarsåtgärder. Bankomater inne på kasinon fungerar endast i syfte att locka berusade personer till mer spelande i takt med ett sämre omdöme. Det är därför vår mening att alla bankomater bör avlägsnas från Svenska Spels kasinon.

Stockholm den 30 januari 2013

Margareta Larsson (SD)

Yrkanden (4)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda landstingens övertagande av huvudansvaret för vården av spelberoende.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om aggressiv och vilseledande marknadsföring av spel.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bankomater på kasinon.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheter till begränsningar av spelautomater.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.