Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 2011/12:36 Riksrevisionens rapport om användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning

Motion 2011/12:Ub1 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Regeringsskrivelse 2011/12:36
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2011-12-15
Bordläggning
2011-12-16
Hänvisning
2011-12-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör överväga om systemet för fördelning av basanslaget är väl avvägt i relation till målet att varje universitet och högskola ska ha förutsättningar att fatta långsiktiga beslut om sin forskning och att värna lärosätets integritet gentemot samarbetspartner.

Motivering

Medel ur lärosätenas basanslag för forskning används som samfinansiering av forskning som beviljats medel av offentliga och privata finansiärer. Samfinansiering kan ske genom att forskares tid finansierad med basanslag läggs in i externt finansierade forskningsprojekt eller genom att basanslag används för att täcka indirekta kostnader och lokalkostnader.

Samfinansiering innebär att lärosätet accepterar att forskningen riktas mot visa områden som ofta prioriteras av externa finansiärer.

Utifrån Riksrevisionens skattningar är det tydligt att det finns stora skillnader mellan olika lärosäten vad gäller hur stor andel av basanslagen som går till samfinansiering. Äldre universitet har ofta en betydligt lägre andel av basanslag uppbundna i samfinansiering jämfört högskolor med examenstillstånd och övriga högskolor.

För flera högskolor innebär Riksrevisionens skattningar att samfinansiering och kostnader för forskarutbildningen finansierad med basanslag tar i anspråk hela eller nästan hela basanslaget. Det leder till att ledningen vid dessa lärosäten har begränsade möjligheter att styra verksamheten. Utrymmet för att bygga upp forskarkompetens och infrastruktur för nya forskningsinriktningar som ännu inte väckt intresse hos externa forskningsfinansiärer blir begränsat. På samma sätt blir förutsättningarna för att ge lektorer och professorer möjlighet till forskning i tjänsten små. Det innebär vidare att möjlighet till forskningsanknytning i utbildningen på grundnivå och avancerad nivå i form av lärare som bedriver egen forskning är begränsad.

Riksrevisionens samlade bild är att basanslaget i realiteten inte vid alla lärosäten ger utrymme för att kunna driva en verksamhet som möter alla de intentioner som riksdagen har gett uttryck för när det gäller basfinansieringen.

Regeringen bör därför följa Riksrevisionens rekommendation och överväga om systemet för fördelning av basanslaget är väl avvägt i relation till målet att varje universitet och högskola ska ha förutsättningar att fatta långsiktiga beslut om sin forskning och att värna lärosätets integritet gentemot samarbetspartner.

Stockholm den 14 december 2011

Mikael Damberg (S)

Louise Malmström (S)

Håkan Bergman (S)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Thomas Strand (S)

Gunilla Svantorp (S)

Adnan Dibrani (S)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör överväga om systemet för fördelning av basanslaget är väl avvägt i relation till målet att varje universitet och högskola ska ha förutsättningar att fatta långsiktiga beslut om sin forskning och att värna lärosätets integritet gentemot samarbetspartner.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.