Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 2011/12:141 Kärnkraft utan statliga subventioner

Motion 2011/12:N8 av Kent Persson m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Regeringsskrivelse 2011/12:141
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
2012-04-25
Bordläggning
2012-04-26
Hänvisning
2012-04-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett förbud mot subventioner till kärnkraften.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett obegränsat ansvar.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett nej till exportstöd till kärnkraft.

Motivering

I skrivelsen redogör regeringen för sin uppfattning om en kärnkraft utan statliga subventioner och att det inte behövs någon ny lagstiftning i detta ärende. Vänsterpartiet är av en annan uppfattning.

I sin skrivelse betar regeringen av område efter område – skatter, avgifter, skadeståndsansvar, forskning m.m. – men svarar egentligen inte på frågan. Kommer kärnkraftssektorn att stå helt utan subventioner? Vi säger i stället: förbjud uttryckligen subventioner och håll fast vid det som ni en gång kom överens om. Den här skrivelsen har huvudsakligen kommit till som ett försök att lappa ihop relationerna i regeringen kring kärnkraftsfrågan.

Redan i sammanfattningen på skrivelsen hamnar man i bryderier när man citerar näringsutskottets betänkande 2009/10:NU26: att regeringen i fråga om statligt stöd till kärnkraft ska återkomma till riksdagen med förslag om lagstiftning eller andra åtgärder med innebörden att direkta eller indirekta statliga subventioner inte kan påräknas. Den här skrivelsen svarar på intet sätt mot de ambitionerna. Det tydliga besked med förbud mot subventioner av kärnkraften som utlovats och som Vänsterpartiet vill se, finns inte med i skrivelsen. Regeringen bör därför återkomma med förslag om att införa ett förbud mot subventioner till kärnkraften. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Den springande punkten är avsnitt 6 i skrivelsen om skadeståndsansvar. Där hävdar regeringen att det införs ett obegränsat ansvar för innehavare av kärntekniska anläggningar. Trots det hamnar man på ett maxtak på 1 200 miljoner euro. Regeringen avvisar jämförelser med Tyskland och frågan om ansvarsgenombrott. I och med det kommer inte kärnkraften att verka på marknadens villkor. Som Svenska Naturskyddsföreningen säger i sin reaktion på skrivelsen: reaktorägarna () privatiserar vinsten men socialiserar förlusterna. Som en jämförelse beräknas kostnaderna för Fukushimaolyckan till 1 700 miljarder kronor enligt en beräkning från den japanska regeringen.

Basindustrin är däremot nöjd. I Dagens Industri den 11 april säger Magnus Hall, vd för Holmen och ordförande i Industrikraft, om försäkringsfrågan att samhället är i mångt och mycket alltid med och betalar när det händer saker. Det är sällan så att en ansvarig måste stå för hela kostnaden.

I centerpartisten Sven Bergströms motion 2009/10:N17, som regeringspartierna ställde sig bakom, sägs följande: Regeringen måste ge tydligt besked om att det inte finns någon övre gräns för när det ekonomiska ansvaret efter en olycka upphör. Vi kan på intet sätt se att det tydliga besked som Bergström kräver finns i den här skrivelsen. Ett tydligt och klart beslut hade behövts. Regeringen bör återkomma med förslag om ett obegränsat skadeståndsansvar. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Under avsnitt 9, Stöd från självständiga offentligt finansierade organisationer, säger regeringen att även exportfrämjande myndigheter ska kunna vara med och finansiera verksamhet i kärnkraftssektorn. Tidigare i skrivelsen har man sagt att man inte heller i framtiden ska framföra synpunkter på andra länders val av energikällor. Vi motsätter oss exportstöd till kärnkraft i andra länder dels eftersom en spridning av kärnkraften ökar risken för olyckor, dels för att det ökar mängden kärnkraftsavfall i världen som kan komma på avvägar. Regeringen bör återkomma med förslag enligt vad som anförs ovan om exportstöd till kärnkraft. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 23 april 2012

Kent Persson (V)

Torbjörn Björlund (V)

Jens Holm (V)

Siv Holma (V)

Hans Linde (V)

Yrkanden (3)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett förbud mot subventioner till kärnkraften.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett obegränsat ansvar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett nej till exportstöd till kärnkraft.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.