Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 1990/91:77 Invandrar- och flyktingpolitiken

Motion 1990/91:Sf21 av Inga-Britt Johansson m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Regeringsskrivelse 1990/91:77
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning
1991-02-01
Bordläggning
1991-02-04
Hänvisning
1991-02-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Skrivelsen tar bl.a. upp äldre invandrares särskilda
problem. Man konstaterar att man på många håll saknar
kunskaper om och erfarenheter av de äldre invandrarnas
situation.
En fråga som länge har diskuterats inom invandrarnas
egna organisationer är det problem som uppstår bland dem
som endast talar litet eller ingen svenska. Dessa blir ofta
isolerade på äldre dar. Det är svårt att delta i svensktalande
pensionärsgruppers verksamheter och risken att hamna i
sysslolöshet och apati är stor. Detta medför också att hälsan
försämras.
Man har redovisat exempel på hur invandrare på
sjukhus, trots att det finns tvåspråkig personal, inte har
kunnat få föra något längre samtal på sitt eget språk mer än
kanske någon timme per vecka, och därför till slut legat
kvar i sin säng helt passiva. Detta fenomen är ju för övrigt
väl känt från alla understimulerade grupper.
Diskussionen om att klara en del av detta problem
genom kooperativa former har kommit igång även bland
invandrarorganisationer. Brukare-, anhörig- och
personalkooperativ eller en blandning av dessa nämns i
sammanhanget.
Så har exempelvis den finska folkhögskolan i Angered
i Göteborg arbetat fram en modell för att kunna driva ett
dagcenter för äldre finska invandrare. Diskussioner pågår
med kommunen om finansiering av verksamheten.
Förnyelse av offentlig sektor i kooperativ form
diskuteras nu inom de flesta områden. Den modell som
finska folkhögskolan nu tagit fram kan förmodligen med
fördel användas av många invandrargrupper. För de mindre
språkgrupperna är det kanske den enda möjligheten att
kunna hjälpa sina gamla till en meningsfull vardag. Det är
därför angeläget att följa verksamheten och sprida
information om de kooperativa möjligheterna.
Invandrarrådet och invandrarorganisationerna kan utgöra
en bra informationsväg. Man bör också undersöka
möjligheten att via Kooperativa institutet ta fram
utbildningsmaterial på olika språk.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om kooperativa lösningar för äldre
invandrare.

Stockholm den 31 januari 1991

Inga-Britt Johansson (s)

Erkki Tammenoksa (s)

Lahja Exner (s)


Yrkanden (2)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kooperativa lösningar för äldre invandrare.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kooperativa lösningar för äldre invandrare.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.