Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 2016/17:194 Riksrevisionens slutrapport om statens styrning på vårdområdet

Motion 2016/17:3754 av Per Ramhorn (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Skrivelse 2016/17:194
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-06-15
Bordlagd
2017-06-19
Granskad
2017-06-19
Hänvisad
2017-06-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydliggöra Socialstyrelsens roll i förhållande till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera samarbetet med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att på ett principiellt plan ta ställning till formerna för samverkan och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reglera insyn, förvaltning och ägande under och efter satsningar där Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) används och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att för riksdagen redovisa omfattning och utveckling av medel som tilldelas Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksrevisionen hävdar att regeringen, genom att man har valt att använda sig av styrformer för sina satsningar och stimulansbidrag inom vårdområdet som i stor utsträckning involverat SKL, i praktiken har givit SKL en myndighetsliknande roll. Riksrevisionen framför att konsekvenserna av att man använder sig av SKL, som inte är en myndighet utan en intresseorganisation, innebär att man inte lyder under förvaltningslagen eller regeringsformen, vilket ger sämre möjligheter till ansvarsutkrävande och insyn.

Detta är något som oroar oss eftersom vi anser att det är viktigt att man som medborgare alltid kan utkräva ansvar och ha full insyn. Eftersom SKL i praktiken har fått myndighetsuppdrag är det av yttersta vikt att såväl ansvarsutkrävande är möjligt som att full insyn finns. Detta är i slutändan en fråga om att såväl regeringsformen som förvaltningslagen ska efterlevas. Det är också viktigt att medborgarna har insyn för att kunna granska och utkräva ansvar av dem som den politiska makten har delegerats till.

En av de farhågor som vi ser, i likhet med Riksrevisionen, är därför att SKL:s roll är något oklar, främst i förhållande till Socialstyrelsen. Regeringen nämner dessutom själva i skrivelsen att de anser att det kan finnas skäl att reflektera över om det har funnits en otydlig rollfördelning, inte minst som det har handlat om stora belopp och en omfattande administration som SKL har haft att hantera.

Vi delar även Riksrevisionens uppfattning att regeringen behöver utvärdera samarbetet med SKL för att på ett principiellt plan ta ställning till formerna för samverkan med SKL.

Därutöver delar vi också Riksrevisionens mening att det vore rimligt att riksdagen informerades om omfattningen och utvecklingen av medlen som tilldelas SKL, speciellt som det oftast rör sig om tämligen stora summor som SKL får ansvar för att hantera.

 

 

Per Ramhorn (SD)

 

 

Yrkanden (4)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydliggöra Socialstyrelsens roll i förhållande till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera samarbetet med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att på ett principiellt plan ta ställning till formerna för samverkan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reglera insyn, förvaltning och ägande under och efter satsningar där Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) används och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att för riksdagen redovisa omfattning och utveckling av medel som tilldelas Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.