Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 2011/12:38 2011 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

Motion 2011/12:Ju3 av Kent Ekeroth (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Regeringsskrivelse 2011/12:38
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2011-12-15
Bordläggning
2011-12-16
Hänvisning
2011-12-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvisning ska vara huvudregel för de personer som uppfyller de krav för utvisning som lagen föreskriver.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvisningsdömda alltid ska hållas i förvar i Kriminalvårdens regi till dess att utvisning verkställs.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla som döms till utvisning ska registrera fingeravtryck, dna och foto i en databas mot vilken samtliga som i Sverige söker uppehållstillstånd, medborgarskap, asyl eller annat ska kontrolleras; återfinns en sökande i denna databas ska personen omedelbart av- eller utvisas.

 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att huvudregeln ska vara att utvisning utdöms på livstid.

Motivering

Vi har tidigare sett hur Vänsterpartiet och Miljöpartiet framfört krav på ett totalt avskaffande av gällande lagstiftning. Detta är oacceptabelt för oss sverigedemokrater som i första hand värnar om svenska intressen och de svenska medborgarna. Förutom terrordådet i Stockholm har annan terroristverksamhet försiggått i Sverige men där målen för attackerna befunnit sig i utlandet.

Vi sverigedemokrater inser allvaret i den situation som nu Sverige, men även Europa, befinner sig i och vi kräver därför en översyn av gällande lag i syfte att utvisning ska vara huvudregel för de personer som uppfyller de krav för utvisning som lagen föreskriver.

I skrivelsen citeras lagen: ”Om ett utvisningsbeslut inte kan verkställas […] ska den beslutande myndigheten […] förordna att verkställigheten ska skjutas upp (inhibition) eller bevilja personen ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Myndigheten kan i sådant fall besluta om skyldighet för personen att på vissa tider anmäla sig hos en polismyndighet (anmälningsplikt).”

Det räcker inte. I lagen finns redan stöd för att ta en utvisningsdömd person i förvar, och vi menar att den skrivningen bör bli skarpare så att den utvisningsdömde som huvudregel alltid tas i förvar till dess att utvisningen kan verkställas. Detta bör vara den naturliga gången eftersom personer som döms till utvisning enligt denna lag döms för att de anses utgöra en risk mot rikets säkerhet eller kan befaras medverka vid terroristbrott. Den dömde ska alltså inte ha möjlighet att röra sig i samhället utan ska sitta inlåst till dess att utvisningen kan verkställas. Den utvisningsdömde kan självfallet alltid komma ut från sin frihetsberövning genom att frivilligt, under bevakning av Kriminalvården, lämna landet.

Hänsynstagande till person under 18 år ska utgå och förvaring ska alltid ske i Kriminalvårdens regi. Skrivelsen i lagen som säger att ”utvisningsbeslutet får inte verkställas under den tid ett uppehållstillstånd gäller” ska utgå och i stället ska eventuellt uppehållstillstånd, tillfälligt eller permanent, omedelbart upphävas. Ingen omprövning av utvisningsbeslutet ska därmed göras med anledning av att uppehållstillståndet går ut.

Undantaget i paragraf 24 där utlänningen ska undgå straff om denne har flytt till Sverige på grund av förföljelse ska utgå. Har utlänningen fått ett utvisningsbeslut ska denne också straffas om personen i fråga uppehåller sig i Sverige. Att ge undantag när det finns 244 andra länder att söka sig till är inte rimligt.

Alla som döms till utvisning ska registrera sina fingeravtryck, sitt dna och foto i en databas mot vilken samtliga som i Sverige söker uppehållstillstånd, medborgarskap, asyl eller annat ska kontrolleras. Återfinns en sökande i denna databas ska personen omedelbart av- eller utvisas. Detta är viktigt för att kunna kontrollera att tidigare utvisningsdömda inte genom annan identitet eller nya försök kommer in i landet.

Vidare ska huvudregeln vara att utvisningen är på livstid.

Stockholm den 13 december 2011

Kent Ekeroth (SD)

Yrkanden (4)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvisning ska vara huvudregel för de personer som uppfyller de krav för utvisning som lagen föreskriver.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvisningsdömda alltid ska hållas i förvar i Kriminalvårdens regi till dess att utvisning verkställs.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla som döms till utvisning ska registrera fingeravtryck, dna och foto i en databas mot vilken samtliga som i Sverige söker uppehållstillstånd, medborgarskap, asyl eller annat ska kontrolleras; återfinns en sökande i denna databas ska personen omedelbart av- eller utvisas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att huvudregeln ska vara att utvisning utdöms på livstid.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.