Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2021/22:156 Resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd

Motion 2021/22:4601 av Fredrik Christensson och Niels Paarup-Petersen (båda C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2021/22:156
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-04-06
Granskad
2022-04-07
Bordlagd
2022-04-08
Hänvisad
2022-04-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även fristående resursskolor vid urval ska prioritera de elever som har störst behov av särskilt stöd, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast tillsätta en utredning med uppdrag att se över hur en förutsägbar finansiering av skolgången för resursskolans målgrupp bäst bör säkerställas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Centerpartiet välkomnar regeringens proposition men ser samtidigt att mer behöver göras framåt för resursskolorna. Skolor som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd spelar en viktig roll för att ge alla elever en chans att klara skolan utifrån sina förutsättningar. De erbjuder elevgruppen ett litet sammanhang, hög personaltäthet, specifik kompetens hos personalen samt en långtgående anpassning av utbildningen efter elevernas behov. Men förutsättningarna för dessa skolor att bedriva en verksamhet med god kvalitet långsiktigt är svåra. Det är särskilt beklämmande då elevgrupperna på dessa skolor löper större risk att inte nå kunskapskraven om de inte får det stöd som de behöver och enligt lag har rätt till. De som drabbas av denna snårighet är främst eleverna och deras familjer.

Hanteringen av tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd har varit proble­matisk under flera år. Oförutsägbarhet och avslag har inneburit svåra förutsättningar för resursskolorna att förhålla sig till, som i sin tur drabbar eleverna som går på dessa skolor och deras familjer. Hanteringen skiljer sig också alltför mycket åt mellan kommuner. Kommunerna gör sitt yttersta för att försöka navigera i otydliga lagrum.

Centerpartiet har länge drivit på regeringen för att förbättra grundförutsättningarna för resursskolorna. Inom ramen för januariavtalet fick vi regeringen att ge uppdrag till Skolverket att ta fram stödmaterial för tillämpningen av bestämmelserna om tilläggs­belopp i skollagen.

Propositionen innehåller förslag på ett tydligare regelverk för resursskolor. Det är ett bra första steg, men det är långt ifrån tillräckligt. Som lagstiftare är det vår skyldighet att säkerställa att det finns förutsättningar för huvudmännen att kunna ordna en skola som ser till barns bästa. Vi måste kunna ge resursskolorna förutsättningar att bedriva undervisning utifrån elevernas individuella behov.

Centerpartiet ser att det främst finns två delar som regeringen ännu inte löst. Det första handlar om att utreda hur vi ska kunna säkerställa en långsiktig finansiering för resursskolor och elever i behov av särskilt stöd. Det handlar inte bara om likvärdiga förutsättningar utan också om att ge bättre förutsättningar för de elever som är i behov av särskilt stöd och av att gå i en resursskola. Ryckigheten och den enorma administra­tion som följer med ansökan om tilläggsbelopp behöver åtgärdas så att speciallärares och specialpedagogers tid i stället kan gå till eleverna där de behövs än mer. Såväl Utredningen om en mer likvärdig skola (SOU 2020:28) som Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (SOU 2020:42) konstaterade att frågan om tilläggs­belopp för elever i fristående skolor bör utredas vidare. Centerpartiet delar den bedöm­ningen och anser att regeringen snarast ska tillsätta en utredning för att långsiktigt lösa finansieringen av fristående resursskolor och elever i behov av särskilt stöd.

Den andra delen är att skyndsamt säkerställa en mångfald av aktörer genom att säkerställa att fristående resursskolor verkar på samma premisser, där urvalskriterierna och att prioritera elever med störst behov av särskilt stöd är en viktig del. Fristående resursskolor kan avlasta kommunerna i detta ansvar och samtidigt vara en tillgång för att säkerställa rätten att välja skola för alla elever. Centerpartiet anser därför att även fristående resursskolor vid urval ska prioritera elever med störst behov av särskilt stöd.

I propositionen ges regeringen bemyndigande att delegera möjligheten att meddela ytterligare föreskrifter om bestämmandet av det tilläggsbelopp som kommunerna är skyldiga att lämna till fristående förskolor, fristående skolor och enskilt bedriven pedagogisk omsorg för barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Centerpartiet vill med anledning av det framhålla att vi anser att större hänsyn bör tas till skolprofessionens bedömningar, tydligare definitioner och ökad transparens gällande kommuners bedömningar.

 

 

Fredrik Christensson (C)

Niels Paarup-Petersen (C)

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även fristående resursskolor vid urval ska prioritera de elever som har störst behov av särskilt stöd, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2021/22:UbU31
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast tillsätta en utredning med uppdrag att se över hur en förutsägbar finansiering av skolgången för resursskolans målgrupp bäst bör säkerställas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2021/22:UbU31
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.