Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2020/21:78 Extra ändringsbudget för 2021 - Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen

Motion 2020/21:3847 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2020/21:78
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-01-27
Bordlagd
2021-01-28
Granskad
2021-01-28
Hänvisad
2021-01-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utvärdera bedömningen av arbetsförmågan efter dag 365 och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utvärdera möjligheten att långsiktigt helt och hållet frångå bedömning av arbetsförmåga mot normalt förekommande arbete vid dag 180 och alltid begränsa den till angett arbete inom personens kompetensområde och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna har länge ställt sig kritiska till den snäva bedömning som görs vid dag 180 och de inhumana utförsäkringar av sjuka personer som gjorts vid denna tidsgräns. Enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (rapport 2017:9) håller inte bedömningarna vid dag 90 och 180 i rehabiliteringskedjan tillräckligt god kvalitet. Kvalitetsbristerna beror till stor del på att ärendena saknar ett grundläggande utredningsarbete. Det har också funnits en brist på förutsägbarhet i Försäkringskassans beslut då det har funnits för stort utrymme för egna tolkningar av lagtexten. Men det har också funnits regionala tillämpningar och lokala processer som har påverkat besluten. Detta har i slutändan drabbat den enskilde och många har utförsäkrats samtidigt som de inte kunnat anställas, vilket för många har resulterat i ekonomiskt svåra situationer. Mot bakgrund av detta ställer sig Sverigedemokraterna kritiska till dagens ordning där den som har sjukpenning förväntas helt byta yrke efter dag 180 och prövas mot normalt förekommande arbete. Detta har i praktiken inneburit att sjukskrivna prövas mot fiktiva fantasijobb samtidigt som de inte bedöms som anställningsbara hos Arbetsför­medlingen. Det var därför på tiden att regeringen tillsatte en särskild utredare för att se över regelverket kring sjukförsäkringen. Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum har resulterat i de två delbetänkandena Ingen regel utan undantag samt En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering.

Det förslag som nu ligger på bordet i den aktuella propositionen handlar om att det lättare ska kunna göras undantag från prövning mot normalt förekommande arbete på hela arbetsmarknaden efter 180 dagar, vilket enligt Sverigedemokraterna är ett steg i rätt riktning. Det är orimligt att personer som exempelvis är mitt inne i en rehabiliterings­process ska utförsäkras för att de i teorin skulle kunna ha en högre arbetsförmåga på den reguljära arbetsmarknaden än på sitt ordinarie arbete. Vi instämmer i nedanstående resonemang från regeringen. Utdrag från propositionen:

Regeringen anser dock att det för en långsiktigt hållbar återgång i arbete många gånger måste vara att föredra att den försäkrade går tillbaka till en arbetsgivare som har ett anpassnings- och rehabiliteringsansvar jämfört med att, med kvarstående besvär, söka arbeten på den öppna arbetsmarknaden. Omställning till ett nytt arbete torde dessutom i sig vara en påfrestning och vid vissa typer av sjukdomar kan det vara avgörande för återhämtningen att arbeta i en trygg och välkänd miljö. Försäkrade som har möjlighet att återgå i sitt arbete där de har sin yrkesidentitet, utbildning och erfarenhet bör enligt regeringens mening ges reella förutsättningar att i första hand rehabiliteras åter i arbete hos sin nuvarande arbetsgivare. Regeringen anser att det är motiverat med något längre sjukrivningstider i de fall detta möjliggörs.

Utifrån ovanstående resonemang anser vi dock att kravet på att personen i fråga måste bedömas kunna återgå i arbete dag 366 i samma omfattning som tidigare riskerar att avbryta just den rehabilitering och återhämtning som regeringen bedömer som så viktig. Om personen är inne i en rehabiliteringsprocess där det finns övervägande skäl att personen på sikt kan återgå i arbete på samma nivå som tidigare anser vi att undantag ska kunna göras från att prövas mot normalt förekommande arbete, även om personen i fråga endast kan återgå till sin arbetsgivare på deltid och i lägre omfattning än tidigare vid dag 366. På sikt vill vi även att det ska bli helt flexibelt och individuellt vilken nivå som personen börjar arbeta på utifrån sin förmåga och att det inte ska låsas vid steg om 25 procent. Att personer som genomgått långa utbildningar och har en viktig spets­kompetens ska hänvisas till andra jobb bara för att de inte inom ett år kan återgå till samma nivå som tidigare anser vi orsakar onödigt lidande för individen och samtidigt är det ett resursslöseri för samhället.

Långsiktigt slopa prövning mot hela arbetsmarknaden vid dag 180

Mot bakgrund av de problem som kan uppstå i prövningen vid dag 180 gentemot normalt förekommande arbete på hela arbetsmarknaden har vi länge föreslagit att man helt och hållet slopar prövningen mot fiktiva jobb på hela arbetsmarknaden. För att få en större chans att rehabiliteras och återgå till det arbete man har en utbildning till anser vi att bedömningen vid dag 180 alltid ska begränsas till yrken och faktiska jobb inom det egna kompetensområdet. Det ska dock fortfarande vara möjligt att i enlighet med regeringens förslag även då undantas från att prövas mot andra jobb inom kompetens­området och i stället prövas mot den egna arbetsgivaren om övervägande skäl talar för att man kan återgå till arbete hos sin arbetsgivare på deltid efter 180 dagar. I de fall en omställning till annat yrke är oundviklig bör det i stället ges tillräckligt med stöd för att kunna ställa om.

 

 

Julia Kronlid (SD)

 

Oscar Sjöstedt (SD)

Dennis Dioukarev (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Alexander Christiansson (SD)

Linda Lindberg (SD)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utvärdera bedömningen av arbetsförmågan efter dag 365 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU41
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utvärdera möjligheten att långsiktigt helt och hållet frångå bedömning av arbetsförmåga mot normalt förekommande arbete vid dag 180 och alltid begränsa den till angett arbete inom personens kompetensområde och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU41
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.