Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2020/21:170 Barn som bevittnar brott

Motion 2020/21:3990 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2020/21:170
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-04-21
Granskad
2021-04-23
Bordlagd
2021-04-27
Hänvisad
2021-04-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i brottsskadelagen (2014:322).
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera tillämpningen av brottsskadeersättning till barn som bevittnar brott, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Barns trygghet och säkerhet är något som varje samhälle bör sträva efter att garantera. Det är dock i slutändan de närstående som har det största ansvaret för detta, vilket gör det synnerligen klandervärt när det är deras agerande som inskränker barns trygghet. Det föreslagna brottet barnfridsbrott är ett angeläget sådant, dels för att markera allvaret, dels för att skapa förutsättningar att övriga delar av regelverket kan användas på bästa vis.

Brottsskadeersättning

Som en av anledningarna till barnfridsbrottets införande anför regeringen att den nu gällande särskilda rätten till brottsskadeersättning inte är tillräcklig.[1] Sverigedemokra­terna delar den uppfattningen. Det bör dock anses förhastat att, liksom regeringen före­slår, upphäva den särskilda rätten till brottsskadeersättning vid införandet av barnfrids­brottet. Regeringen anför att den särskilda rätten inte längre behövs.[2] Det finns dock remissinstanser som är tveksamma till regeringens bedömning i denna fråga, bl.a. Uppsala tingsrätt och Åklagarmyndigheten. De anför att den nuvarande möjligheten bör behållas som en säkerhetsventil, för att garantera att möjligheten till ersättning inte försämras. En sådan ordning torde vara lämpligare, i vart fall till dess att det är säker­ställt att den nya ordningen inte lämnar några sådana luckor. Att avslå regeringens förslag i denna del bör anses rimligt, då brottskadeersättningen är subsidiär till annan form av ersättning som den som drabbats av ett brott kan ha rätt till. På detta vis införs barnfridsbrottet och möjlighet till skadestånd med anledning av sådana brott, men säker­hetsventilen med den särskilda brottsskadeersättningen kvarstår.

Det bör dock utvärderas huruvida säkerhetsventilen nyttjas eller fyller ett syfte när övriga ändringar genomförts och tillämpats under en period.

 

 

Adam Marttinen (SD)

 

Katja Nyberg (SD)

Bo Broman (SD)

Ebba Hermansson (SD)

 

 

[1] Prop. 2020/21:170 s. 16

[2] Prop. 2020/21:170 s. 35 f.

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i brottsskadelagen (2014:322).
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU35
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera tillämpningen av brottsskadeersättning till barn som bevittnar brott, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU35
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.