Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2020/21:152 Vissa insatser för ökad lärarkompetens

Motion 2020/21:3945 av Roger Haddad m.fl. (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2020/21:152
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-04-07
Bordlagd
2021-04-08
Granskad
2021-04-08
Hänvisad
2021-04-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydliggöra huvudmännens ansvar för att ge utbildade lärare förutsättningar att uppnå full behörighet i sina undervisningsämnen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I propositionen föreslår regeringen ett antal förslag som syftar till ökad lärarkompetens. Ett av förslagen handlar om att huvudmannen ska få ansvar för att personal som har hand om huvudmannens verksamhet får möjlighet till kompetensutveckling. Ett annat förslag handlar om att huvudmannen ska få ansvar för att all personal i respektive verksamhet har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för skolväsendet.

Liberalerna menar att skolan behöver mötas av fler reformer som ökar tillgången på utbildade, behöriga och ämneskunniga lärare. Att inte alla elever undervisas av ut­bildade lärare är en av flera allvarliga kvalitetsbrister inom det svenska skolväsendet. Vi ser detta som en särskilt prioriterad fråga, då betydelsen av lärarens utbildning och kompetens för undervisningens kvalitet inte kan påtalas nog. Utöver den lärarbrist som finns ser vi att ungefär 30 procent av de som undervisar inom grundskolan saknar behörighet i form av en lärarexamen och ämnesbehörighet i det ämne de undervisar inom.

Liberalerna menar att regeringens aviserade och genomförda åtgärder inte är till­räckliga. Riksdagen bör således tillkännage som sin mening att en nationell strategi, med syftet att vidta åtgärder för att locka tillbaka utbildade lärare som lämnat skolan, måste initieras.

Vidare menar Liberalerna att propositionens förslag är vaga vad gäller huvud­männens ansvar. Vi tycker i stället att regeringen bör föreslå hur huvudmännens ansvar för att ge lärare bättre förutsättningar att läsa in behörighet kan tydliggöras. Under vår tid i regeringsställning infördes ett stort antal satsningar från staten som möjliggjorde för lärare att studera de kurser som krävs för att uppnå kraven för ämnesbehörighet. Huvudmännens ansvar att möjliggöra behörighetsgivande studier för fler lärare som är behöriga och kan förväntas arbeta under en längre tid men som saknar ämnesbehörighet i alla sina undervisningsämnen, behöver därför tydliggöras. Detta bör riksdagen till­kännage som sin mening för regeringen.

 

 

Roger Haddad (L)

 

Maria Nilsson (L)

Johan Pehrson (L)

Lina Nordquist (L)

Gulan Avci (L)

Christer Nylander (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydliggöra huvudmännens ansvar för att ge utbildade lärare förutsättningar att uppnå full behörighet i sina undervisningsämnen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU19
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.