Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2020/21:152 Vissa insatser för ökad lärarkompetens

Motion 2020/21:3896 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2020/21:152
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-03-30
Bordlagd
2021-04-08
Granskad
2021-04-08
Hänvisad
2021-04-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att registerutdrag ska lämnas in och arkiveras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I propositionen lämnar regeringen förslag på några åtgärder som i huvudsak syftar till ökad lärarkompetens. Flertalet av regeringens förslag har vi inget att invända emot. Det gäller förslag om huvudmäns skyldighet att se till all personals möjlighet till kompe­tensutveckling, förlängda undantag från krav på legitimation och behörighet för lärare som bedriver viss undervisning på riksrekryterande program samt utvidgning av registerkontroll till att gälla även gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt för de personer som tilldelas verksamhetsförlagd utbildning eller praktik inom ramen för arbetsmarknadsåtgärder.

Sverigedemokraterna har förståelse för behovet av fler tidsbegränsade anställningar av personer som ska undervisa i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare enligt den försöksverksamhet som föreslås. Vi hävdar dock att med en klokt förd politik, baserad på krav och förväntningar knutna till sfi-undervisning, vore den föreslagna försöksverksamheten överflödig. Enligt Skolverkets lärarprognos för 2019 var 73 procent av alla sfi-lärare behöriga. Det är vår bestämda uppfattning att dessa utbildade lärare med all sannolikhet skulle täcka de behov som finns ifall tillgång till sfi-undervisning hade en bortre tidsgräns samt ersättning under studietiden var kopplad till studieresultat.

I propositionen föreslås även att den övergångsperiod under vilken det medges undantag från krav på legitimation och behörighet för lärare som bedriver viss undervisning förlängs till utgången av juni 2028. Sverigedemokraterna har inget att invända mot detta utifrån det prekära läge som lärarbristen utgör, men känner en viss oro för att denna förlängning kan uppfattas som att arbetet med att öka antalet lärare med lärarlegitimation stannar upp.

Registerutdrag

Vi motsätter oss bestämt regeringens förslag att ett registerutdrag framgent endast ska behöva visas upp och att en notering ska räcka som bevis för att utdraget är klanderfritt. Vi anser i likhet med Skolverket att begäran om inlämnat registerutdrag är en viktig del av skolans säkerhetsarbete och att barnperspektivet väger tyngst i denna fråga. Det är av stor vikt att det finns en väldokumenterad historik för uppföljning om någon oegent­lighet uppstår. Den mänskliga faktorn öppnar för fusk och personliga bedömningar i en fråga som kan vara av avgörande betydelse för enskilda elevers väl och ve. Av denna anledning avstyrker Sverigedemokraterna regeringens förslag till hantering av registerutdrag.

 

 

Patrick Reslow (SD)

 

Robert Stenkvist (SD)

Michael Rubbestad (SD)

Jörgen Grubb (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att registerutdrag ska lämnas in och arkiveras och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU19
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.