Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2015/16:44 Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet

Motion 2015/16:3273 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2015/16:44
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-11-19
Bordlagd
2015-11-24
Hänvisad
2015-11-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen avslår proposition 2015/16:44 Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet.

Motivering

Den tidigare sektorsbaserade lagstiftningen som yrkeskvalifikationsdirektivet vilar på skall delvis ersättas med en horisontell lagstiftning, gällande samtliga sektorer. Vi har tidigare yrkat avslag på detta direktiv vilket inte förändras av att lagstiftningen blir horisontell – en förändring som sannolikt innebär både fördelar och nackdelar.

 

Vår tidigare motivering var i huvudsak att direktivet är ett tvingande rörlighetsdirektiv där kraven sannolikt kommer att sänkas mot svenska kravnivåer. Stora tveksamheter föreligger också när det gäller de aviserade språkkontrollerna, som bara får ske när annan prövning redan gjorts. Dessutom skall regelbundna språktester ske när patientsäkerhet är relevant. Men hur och vilka krav dessa kontroller skall innehålla är höljt i dunkel. Det står också i direktivet att yrkeskort kommer att utfärdas om inte aktuell myndighet hinner behandla ärendet inom utsatt tid. Ett mycket märkligt förfarande.

 

Vi konstaterar inte utan en viss förvåning den skarpa kritik Lagrådet riktar mot förslaget. Lagrådets yttrande innehåller skarpa anmärkningar om kolliderande lagstiftning mellan nationell lagstiftning och direktivet, samt kolliderande direktivlagstiftning. Vidare kritiseras otydlighet och tveksamhet gällande normeringsmakten och vilken grund förskrivningsrätten vilar på. Inte heller har det gjorts någon fullständig inventering av befintliga bemyndiganden för varje reglerat yrke.

 

Med ovanstående motivering yrkar vi avslag på förslaget.

 

 

    

 

Robert Stenkvist (SD)

Stefan Jakobsson (SD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen avslår proposition 2015/16:44 Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2015/16:UbU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.