Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2015/16:129 Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar

Motion 2015/16:3346 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2015/16:129
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-03-23
Granskad
2016-03-31
Bordlagd
2016-04-05
Hänvisad
2016-04-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår propositionen.

 

Motivering

I propositionen problematiserar regeringen påståendet att Migrationsverket inte tillräckligt skyndsamt lyckas finna boendeplatser åt nyanlända asylsökande. Detta förklaras i sin tur av en brist i LOU (Lagen om offentlig upphandling) och inte genom den extrema och omöjliga belastning som regeringen genom medvetna politiska beslut har renderat Migrationsverket. Istället påstås problemet vara att man inte kan åsidosätta principen om så kallad direktupphandling tillräckligt mycket eller ofta och att lagen – som i grunden är till för att skydda både leverantören och myndigheten – tar för mycket hänsyn till leverantören.

Det bör dock i sammanhanget konstateras att överprövning är en viktig del av lagen och att nuvarande regelverk, som hindrar den upphandlande myndigheten från att ingå avtal under en viss tid, finns till just för att överprövning ska kunna ske.

Ett antal tyngre remissinstanser ställer sig ställer sig också frågande till propositionen. Konkurrensverket, Upphandlingsmyndigheten, Svenskt Näringsliv, Sveriges advokatsamfund samt även Lagrådet ifrågasätter helt behovet av propositionens lagförslag. Konkurrensverket, Upphandlingsmyndigheten, Kammarkollegiet, Svenskt Näringsliv, Konkurrenskommissionen och Företagarna är kritiska till konsekvensanalysen och undrar hur förslaget påverkar andra upphandlingar än direktupphandlingar. Vidare konstateras att förslaget kan få negativa konsekvenser som är svåra att överblicka, att förslaget är riskabelt och alltför långtgående samt att det riskerar leda till betydande principiella och praktiska förändringar för överprövningsprocessen samt därigenom tillämpningen av LOU.

Givetvis borde regeringen istället för att angripa LOU genomföra kraftfulla åtgärder för att minska invandringen och därigenom möjliggöra för Migrationsverket att lösa sina uppgifter. Det är symptomatiskt för nuvarande regering att i ett läge där mottagandesystemet helt har kollapsat som ett direkt resultat av egna politiska beslut försöka laborera ute i periferin med dylika förslag istället för att lösa grundproblemet med ett extremt högt volyminflöde. Mottagandesystemet bör i grunden vara helt statligt. Kommunaliseringen samt privatiseringen bör vridas tillbaka och framförallt ska det privata vinstintresset och regelrätta ockret i det som utvecklas till en miljardnäring helt avskaffas.

Att regeringen dessutom talar om att Migrationsverket inte skyndsamt nog lyckas hitta boendeplatser för nyanlända i termer av allmänintresse tyder på en absurd uppfattning om var allmänhetens intresse i sakfrågan i själva verket ligger.

 

Oscar Sjöstedt (SD)

Dennis Dioukarev (SD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen avslår propositionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU29
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.