Till innehåll på sidan

Med anledning av prop. 2015/16:121 Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning

Motion 2015/16:3354 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2015/16:121
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-03-30
Bordlagd
2016-04-19
Hänvisad
2016-05-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa motsvarande regler angående befolkningens önskemål och synpunkter vid ändringar i landstingsindelningen som gäller vid ändringar i kommunindelningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Landets regionala indelning har länge varit föremål för politisk diskussion. Två utredningar har tidigare behandlat frågan och för närvarande arbetar den så kallade Indelningskommittén med att ta fram nya förslag på hur Sverige bör vara indelat. Indelningskommitténs slutbetänkande är tänkt att presenteras den 31 augusti 2017. Det är mot bakgrund av det eventuella införandet av storregioner som denna proposition har tagits fram.

 

Det finns vissa skillnader mellan bestämmelserna om ändringar i kommun- respektive landstingsindelningen. Bland annat ska vid ändringar i kommunindelningen särskild hänsyn tas till befolkningens önskemål och synpunkter, se 1 kap. 1 § 2 st lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting. När det finns skäl till det ska en särskild undersökning göras om befolkningens inställning. Undersökningen kan ske genom omröstning, opinionsundersökning eller liknande förfarande (sagda lag 1 kap. 24 §). Särskild hänsyn ska också tas till önskemål och synpunkter från den eller de kommuner som närmast berörs av ändringen. Om dessa kommuner motsätter sig den ändrade indelningen krävs att synnerliga skäl föreligger för att ändringen ska kunna beslutas.

 

Någon motsvarande reglering finns inte vid ändringar i landstingsindelningen. Förändringar i landstingsindelningen kan dock påverka människors vardag lika mycket som förändringar i kommunindelningen. Landstingen ansvarar för viktiga offentliga tjänster som sjukvård och kollektivtrafik. Medborgarperspektivet bör iakttas i hög grad även vid sådana förändringar. Det är viktigt att politiska beslut som påverkar människors vardag förankras på sådant sätt att medborgarna ges inflytande och känner delaktighet.

 

Lagen bör därför ändras så att det införs motsvarande regler angående befolkningens önskemål och synpunkter vid ändringar i landstingsindelningen som gäller vid ändringar i kommunindelningen.

 

Andreas Norlén (M)

 

Annicka Engblom (M)

Maria Abrahamsson (M)

Patrick Reslow (M)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Marta Obminska (M)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Mathias Sundin (L)

Tuve Skånberg (KD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa motsvarande regler angående befolkningens önskemål och synpunkter vid ändringar i landstingsindelningen som gäller vid ändringar i kommunindelningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2015/16:KU25
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.