Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2013/14:232 Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten

Motion 2013/14:Ju29 av Morgan Johansson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2013/14:232
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2014-06-11
Bordläggning
2014-06-23
Hänvisning
2014-06-24

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att på samma sätt som civilanställda nu ges ökade utvecklingsmöjligheter, ska poliserna också ges bättre utvecklingsmöjligheter genom att polisutbildningen ska göras om till en modern och attraktiv treårig högskoleutbildning.

Motivering

Svensk polis står inför en historisk omdaning när 21 myndigheter görs om till en myndighet 2015. Socialdemokraterna har varit drivande i frågan om att ge polisen en ny enmyndighetsorganisation. Samtidigt konstaterar vi att en det kommer att krävas mer än en organisationsförändring för att lyfta svensk polis och skapa förutsättningar för det svåra och komplexa uppdrag som polisen har.

Tyvärr har den moderatledda regeringen tagit en rad strategiska felbeslut och visat alltför stor passivitet i polispolitiken. Det har lett till att polisen, trots stora resurstillskott, dras med underskott, minskad effektivitet och misslyckade satsningar. Ett exempel är att andelen uppklarade brott fortsätter att falla. År 2013 klarades endast 15 procent av de anmälda brotten upp genom att en gärningsman kunde knytas till ett brott. Det är en minskning med 2 procentenheter på ett år, och den lägsta siffran på tio år.

Regeringen föreslår nu i sin proposition några befogenhetsförändringar för civilanställd personal för att i ökad omfattning kunna använda civilanställd personal inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten för uppgifter som i dag endast får utföras av polismän. Vi motsäger inte att det kan behövas sådana förändringar för att all personal ska kunna användas på effektivast möjliga sätt, utan att för den delen försämra rättssäkerheten. Men regeringen glömmer helt bort den stora gruppen anställda vid polismyndigheterna - poliserna. Utan poliserna fungerar inte polisverksamheten och utan att ge poliserna rätt förutsättningar för deras jobb och reell möjlighet till att utvecklas så tappar regeringen tillfället att höja potentialen för svensk polis.

Det görs mycket bra polisarbete runt om i landet. Men problemet är att regeringen under sina åtta år inte gett svensk polis tillräckligt bra förutsättningar för att klara upp fler brott. Fortfarande tvingas t.ex. poliser göra civilanställdas arbete, som att sitta i receptioner och vara arrestvakter, i stället för att jaga bovar. Det är både ineffektivt och dyrt.

Vi vill se en annan utveckling än justitieministern för svensk polis. Både poliser och civilanställda måste utvecklas i sina yrken. Hela polisen måste bli en lärande organisation som är mer mottaglig för nya arbetsmetoder. Ska polisen framgångsrikt förebygga och klara upp dagens och framtidens brottslighet måste poliskåren gå mot en ökad professionalisering. Polisarbete måste bygga på beprövad erfarenhet och vetenskap, utvärderas och analyseras som all annan verksamhet.

Att så inte sker i dag är en brist. I en rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, som kom för några år sedan, sa professor Jerzy Sarnecki bl.a. att "rapportens huvudsakliga slutsats är att styrningen av svensk polis kännetecknas av en anmärkningsvärd brist på systematiska utvärderingar av verksamhetens effektivitet".

Det finns flera viktiga frågor att ta tag i för att förbättra polisen, men en viktig grundförutsättning är att ge polisen en treårig högskoleutbildning. En högskoleutbildning skapar en grund för en behövlig polisforskning. Mer forskning ger en effektivare polis, och det är någonting som vi socialdemokrater ser är helt avgörande för framtiden. Kraven i samhället förändras snabbt. I dag måste poliser ha en bättre förmåga att ta till sig kunskap, analysera den och sedan omsätta detta till praktiskt polisarbete. En högskoleutbildning för poliser skapar ett mer reflekterande förhållningssätt till kunskap, en större förmåga till problemlösning och en ökad kompetens att utveckla den egna verksamheten. Polisen måste bli en lärande organisation som är mer mottaglig för nya arbetsmetoder och annan kompetens. Inte minst den senaste tidens debatt om polisens effektivitet visar detta.

Det har under en längre tid varit tydligt att justitieminister Beatrice Ask inte vill ge svensk polis en modern och attraktiv treårig högskoleutbildning. Det finns en rädsla för att akademiska poäng ska göra svenska poliser till akademiska teoretiker. Det är fel tänkt av justitieministern. Såväl Norge som Danmark har en akademisk polisutbildning sedan länge. Det har knappast lett till att danska och norska poliser gömmer sig bakom boktravar.

Svensk polis behöver en progressiv polispolitik, inte en politik som fastnat i gammalt tänkande. Därför måste regeringen ändra sin inställning och ge polisen en högskoleutbildning.

Stockholm den 11 juni 2014

Morgan Johansson (S)

Kerstin Haglö (S)

Christer Adelsbo (S)

Elin Lundgren (S)

Anna Wallén (S)

Arhe Hamednaca (S)

Mattias Jonsson (S)

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att på samma sätt som civilanställda nu ges ökade utvecklingsmöjligheter, ska poliserna också ges bättre utvecklingsmöjligheter genom att polisutbildningen ska göras om till en modern och attraktiv treårig högskoleutbildning.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.