Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2011/12:5 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen

Motion 2011/12:U2 av Mikael Jansson och Björn Söder (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2011/12:5
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning
2011-09-19
Hänvisning
2011-09-19
Bordläggning
2011-09-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2011/12:5 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen.

Motivering

Situationen i Libyen har förändrats dramatiskt i och med Gaddafisidans kollaps, och det nationella övergångsrådet gör nu anspråk på att vara den rättmätiga regeringen i landet. Vår förhoppning är självklart att Libyens folk nu kommer att kunna få en fredlig och demokratisk samhällsutveckling. Det är dock för tidigt att i nuläget säga i vilken mån övergångsrådet kommer att lyckas leda Libyen mot en bättre framtid. Det är värt att nämna att man redan kan se hur vissa av de farhågor rörande det nationella övergångsrådets trovärdighet som funnits tidigare har besannats. Det förefaller tämligen uppenbart att det finns djupgående motsättningar såväl inom rådet som mellan de olika grupper som har utgjort fotsoldater på marken. Från Amnesty har också riktats kritik mot rådet för att styrkor under rebellbefäl har genomfört summariska avrättningar av personer som är eller har ansetts vara Gaddafianhängare. Observationer av detta slag har gjorts under hela den tid konflikten har pågått, vilket vi har påpekat i våra reservationer i utskottets tidigare betänkanden i frågan (bet. 2010/11:UFöU3 och 2010/11:UFöU4). Det finns alltså fortfarande oroande tecken på att rebellsidan inte nödvändigtvis utgör ett bättre alternativ för Libyens utveckling än vad Gaddafi gör.

Om det svenska deltagandet i kriget i Libyen verkligen handlar om att skydda civila så är det tveksamt om det verkligen är försvarbart ur ett folkrättsligt perspektiv att samtidigt ta ställning för en upprorsrörelse och utföra bombningar för att hjälpa dem. Vi är därför kritiska till att Nato inte prövade en fredsbevarande och neutral taktik i första läget utan direkt valde en fredsskapande och ensidig. Även om våra styrkor i området endast genomför spaningsuppdrag och inga markattacker, så har vi ändå ett ansvar för de konsekvenser som denna militära intervention får som helhet.

Sverigedemokraterna är inte principiellt avvisande till att delta i militära operationer utomlands. Vår inställning till Libyeninsatsen står dock fast – Sverige bör inte delta som stridande part i det libyska inbördeskriget. Sammantaget menar vi att propositionen bör avslås och att det svenska deltagandet i kriget i Libyen bör avvecklas till förmån för att resurser i stället läggs på humanitära insatser på plats, för att hjälpa dem som flytt Libyen sedan oroligheterna utbröt.

Stockholm den 19 september 2011

Mikael Jansson (SD)

Björn Söder (SD)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen avslår proposition 2011/12:5 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.