Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1999/2000:91 Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn

Motion 1999/2000:Sf22 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1999/2000:91
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning
2000-04-06
Bordläggning
2000-04-11
Hänvisning
2000-04-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

1 Inledning
Propositionen om efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn
har kommit till stånd för att anpassa det allmänna
efterlevandepensionssystemet till det reformerade pensionssystemet. Det
nya pensionssystemet grundar sig på en överenskommelse mellan
Folkpartiet, Centern, Kristdemokraterna, Moderaterna och
Socialdemokraterna. Det nya pensionssystemet omfattas inte av
samarbetet mellan regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
Vänsterpartiet är inte heller representerat i den genomförandegrupp som
har till uppgift att genomföra det reformerade pensionssystemet.
Vänsterpartiet har vid upprepade tillfällen påtalat demokratiska brister i det
sätt på vilket det nya systemet har tagits fram. Vänsterpartiet har också
påpekat att frågan om det nya pensionssystemet och därmed relaterade frågor
bör ägas av riksdagen.
2 Propositionens innehåll
I propositionen om efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn
behandlas hur efterlevandepensionen skall anpassas till det nya
pensionssystemet, bl.a. genom att garantipensionen införs även här.
Propositionen föreslår vidare att omställningspensionen förlängs från och
med år 2003 från 6 till 10 månader alternativt till 22 månader för de som
har barn mellan 12 och 18 år. Om något av barnen är under 12 år gäller
oförändrade regler, omställningspensionen utges till dess det yngsta
barnet fyllt 12 år. Regeringen uppger därtill att den avser återkomma
med förslag som innebär att den inledande omställningspensionen fr.o.m.
år 2005 kommer att utges under en tid av tolv månader.
Propositionen behandlar även den övergångsvisa änkepensionen som
också den anpassas till det nya pensionssystemet. Vad gäller
inkomstprövningen föreslår regeringen att den skall behandlas i en
kommande proposition som behandlar bostadstillägget till pensionärer.
3 Omställningspensionen
Vänsterpartiet anser att det är bra att regeringen uppmärksammat att
omställningspension bör kunna utges till efterlevande med barn upp till
18 års ålder. Den tidigare 12-årsgränsen har varit orimlig med tanke på
de kostnader ett tonårsbarn genererar. De som har barn mellan 12 och 18
år skall enligt förslaget få omställningspension till dess barnet fyllt 18 år
under först 22 månader och därefter i ett nästa steg under 24 månader.
Vänsterpartiet ställer sig positiva till denna reform.
Vi är också positiva till att regeringen föreslår en förlängning av
omställningspensionen för makar utan barn från 6 månader till först 10
månader och därefter i ett nästa steg till 12 månader. Omställningspensionens
längd förkortades i besparingssyfte från 12 till 6 månader i samband med att
inkomstprövningen av de övergångsvisa änkepensionerna genomfördes.
Regeringen föreslår nu, när svensk ekonomi går bättre, en återgång till
tidigare villkor. Vänsterpartiet anser att det kan finnas ekonomiskt utrymme
för att återställa omställningsperiodens längd till 12 månader vid en tidigare
tidpunkt än den som propositionen föreslår. Detta bör riksdagen ge
regeringen till känna.

4 Hemställan

4 Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att undersöka möjligheten att återställa
omställningsperiodens längd till 12 månader vid en tidigare tidpunkt
än den som propositionen föreslår.

Stockholm den 5 april 2000
Gudrun Schyman (v)
Hans Andersson (v)
Ingrid Burman (v)
Lars Bäckström (v)
Stig Eriksson (v)
Owe Hellberg (v)
Berit Jóhannesson (v)
Tanja Linderborg (v)
Maggi Mikaelsson (v)
Ulla Hoffmann (v)


Yrkanden (2)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att undersöka möjligheten att återställa omställningsperiodens längd till 12 månader vid en tidigare tidpunkt än den som propositionen föreslår.
  Behandlas i
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att undersöka möjligheten att återställa omställningsperiodens längd till 12 månader vid en tidigare tidpunkt än den som propositionen föreslår.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.