Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1997/98:159 Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el, m.m.

Motion 1997/98:N21 av Mats Berglind och Björn Kaaling (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1997/98:159
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
1998-06-09
Hänvisning
1998-06-10
Bordläggning
1998-06-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.

Riksdagen beslutade 1995 om en omfattande om- och avreglering av elmark­naden. Tanken med elmarknadsreformen var att genom ökad konkurrens stärka konsumenternas ställning på marknaden. I propositionen 1997/98:159 föreslår regeringen åtgärder för att åstadkomma tariffutjämning mellan tätort och glesbygd.

En uttalad målsättning med elreformen är att överföringskostnaderna för el bör utjämnas mellan tätorts- och glesbygdskunder. Enligt den nuvarande ellag­stiftningen får geografiska indelningar av kunderna inom samma nätkoncessionsområde inte göras, exempelvis med olika tariffer för tätort och glesbygd.

Dock är skillnaderna mellan koncessionsområdena stora. Detta är tydligt i Uppsala län, där betydande skillnader finns. Därför menar vi att beslut och åtgärder måste vidtas så att en utjämning mellan koncessionsområden kan åstadkommas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om utjämning av nätkostnader mellan koncessionsområden.

Stockholm den 2 juni 1998

Mats Berglind (s)

Björn Kaaling (s)


Yrkanden (2)

  1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om utjämning av nätkostnader mellan koncessionsområden.
    Behandlas i
    Utskottets förslag
    uppskov
  2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om utjämning av nätkostnader mellan koncessionsområden.
    Behandlas i

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.