Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1995/96:228 Åldersgräns vid tobaksköp

Motion 1995/96:So34 av Barbro Westerholm (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1995/96:228
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1996-06-12
Bordläggning
1996-06-13
Hänvisning
1996-06-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

I propositionen föreslås att en 18-årsgräns för inköp och
införsel av tobaksvaror förs in i tobakslagen (1993:581).
Folkpartiet liberalerna välkomnar detta förslag som är en av
flera åtgärder partiet krävt för att förebygga att ungdomar
börjar röka.
Nikotin, främst i form av tobak, har använts som stimulerande ämne under
drygt 500 år i Europa och ännu längre bland Amerikas indianer. När nikotin
tillförs kroppen påverkas nikotinreceptorer i olika delar av nervsystemet.
Bland de effekter som upplevs som positiva av brukaren är ökat
välbefinnande, dämpad oro, förbättrad koncentrations- och minnesförmåga.
Bland de negativa är det främst nikotinberoendet och de hälsoproblem som
såväl nikotinet som andra i tobak ingående ämnen förorsakar. Hit hör t.ex.
cancer i olika former, hjärt-kärlsjukdom, fostermissbildningar samt
lungemfysem. Passiv rökning har också visat sig förorsaka hälsoproblem.
Plötslig spädbarnsdöd är ett sådant.
Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att hälften av dem som
börjar röka kommer att avlida i tobaksrelaterade sjukdomar. Antalet för tidiga
dödsfall på grund av
tobaksbruk i världen har beräknats till 3 miljoner/år. Om fem år kommer
siffran att ha stigit till 10 miljoner/år. I Sverige ligger siffran på omkring
10 000 dödsfall/år.
Senare tids forskning har frambringat resultat som ökar vår förståelse för
varför nikotin är ett av de mest beroendeskapande medel vi känner. Man har
kunnat visa att rökare har fler nikotinreceptorer i hjärnan än icke-rökare. När
nikotin binds till dessa receptorer påverkas enzymsystem och signal-
substanser i hjärnan på ett sådant sätt att vakenhetsgrad och stämningsläge
höjs och lustkänslor samt minnesfunktioner stimuleras. Om nikotin inte
tillförs till en individ som blivit nikotinberoende uppträder abstinenssymtom i
form av irritation, nedstämdhet, huvudvärk, rastlöshet, sömnbesvär, yrsel och
oro, koncentrationssvårigheter och ett starkt sug efter tobak.
Människors känslighet för nikotin varierar. En del rökare kan vara lika
beroende av nikotin som en heroinist av heroin medan andras beroende är av
mer måttlig karaktär.
Att sluta röka kan vara mycket svårt. Av dem som är dagligrökare klarar
endast hälften att sluta under sin livstid. När missbrukare med samtidigt
tobaksbruk tillfrågades om svårigheten att sluta röka, svarade 75% att det
skulle vara lika svårt att sluta röka som att sluta med alkohol eller heroin.
När
man jämför resultaten av avvänjningsprogram för de tre ämnena visar det sig
att möjligheten att varaktigt sluta är densamma för alla tre.
Alla dessa fynd visar hur viktigt det är att förebygga att människor börjar
röka. Därför är införandet av en åldersgräns för tobaksutköp en viktig
preventiv åtgärd. Men den måste kopplas till andra åtgärder som kunskaps-
spridning, information, attitydförändrande insatser, kontinuerlig prisökning
på tobaksvaror och tillgång till kompetent tobaksavvänjningsstöd.
Regeringen föreslår vissa informationssatsningar i samband med lagens
ikraftträdande. I propositionen skriver man: "Tillsynsmyndigheterna bör
svara för information och uppföljning. Folkhälsoinstitutet i synnerhet men
även tobaksbranschens och handelns organisationer bör kunna svara för viss
information."
Folkpartiet liberalerna tycker att regeringens förslag på denna punkt är
alltför lamt. Vi anser att införandet av den nya lagen måste kopplas till en
kraftfull upplysning om syftet med lagen, varför man överhuvudtaget inte
skall börja röka och om vikten att sluta. Det är viktigt att informationen når
såväl barn och ungdom som deras föräldrar, lärare och andra som arbetar med
eller kommer i kontakt med unga människor.
Handeln är naturligtvis en viktig målgrupp. Här fordras utbildning inte bara
om lagens syfte utan också om hur man bedömer ålder och hur man hanterar
en situation där en ungdom som inte fyllt 18 år försöker köpa ut tobak. Här
kan erfarenheterna från Systembolaget om hur man bedömer åldern hos
utköpare och förfar vid otillåtna utköp vara till nytta.
Ett särskilt problem utgör försäljningen av tobak i automater. Denna
försäljning har idag en blygsam omfattning men här föreligger en risk för
ökning av försäljningen till ungdom under 18 år om inte handeln vidtar
effektiva säkerhetsåtgärder. Det kan handla om automaternas placering och
användning av polletter som måste köpas i bemannad kassa. Socialstyrelsen
som tillsynsmyndighet bör noga följa utvecklingen rörande tobaks-
automaterna och vid behov vidta lämpliga åtgärder.
Ansvaret för kunskapsspridning och information om lagen om åldersgräns
för tobaksutköp och dess syfte åvilar centralt Socialstyrelsen och Folkhälso-
institutet. Det är viktigt att också Skolverket, kommuner, landsting, ideella
organisationer m.fl. engageras i detta arbete och att det tydliggörs att
införande av åldersgräns är en del i ett större tobakspreventivt arbete. Med
tanke på att tobaksbruket i vårt land kostar minst 9 miljarder om året, är
tobaksförebyggande insatser lönsamma inte bara mänskligt utan också i ett
samhällsekonomiskt perspektiv.
Propositionen tar upp att man förutsätter att också tobaksbranschen tar sitt
ansvar när det gäller informationen om åldersgränsen. Tobaksbranschen
borde ta ett vidare ansvar än så. En tillverkare av en vara som, när den
används som avsett, sänder sina brukare i en för tidig grav borde aktivt
försöka förebygga skadverkningarna av sina tobaksprodukter. Branschen
skulle t.ex. kunna visa sitt ansvarstagande genom att inte finna och använda
nya smygvägar för att göra reklam för tobaksvaror och försöka framställa
dem som ofarliga. Att göra reklam som får tobak att framstå som likvärdigt
med godis och glass är ett sådant exempel. Faktum är ju att vi skulle förbjudit
tobak om den kommit på marknaden idag men nu är alltför många människor
fast i ett nikotinberoende för att en sådan åtgärd skulle vara möjlig. Vad vi
därför måste göra är att förebygga att människor börjar använda tobak och att
hjälpa människor att sluta med sitt tobaksbruk.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om kunskapsspridning och information i samband
med införande av åldersgräns för inköp av tobak,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om tobaksautomater.
Stockholm den 12 juni 1996
Barbro Westerholm (fp)
Kerstin Heinemann (fp)
Sigge Godin (fp)
Bo Könberg (fp)
Karl-Göran Biörsmark (fp)


Yrkanden (4)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kunskapsspridning och information i samband med införande av åldersgräns för utköp av tobak
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kunskapsspridning och information i samband med införande av åldersgräns för utköp av tobak
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om tobaksautomater.
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om tobaksautomater.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.