Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1995/96:228 Åldersgräns vid tobaksköp

Motion 1995/96:So33 av Thomas Julin och Ragnhild Pohanka (mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1995/96:228
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1996-06-12
Bordläggning
1996-06-13
Hänvisning
1996-06-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

I propositionen föreslår regeringen att en 18-årsgräns för
inköp av tobaksvaror införs i tobakslagen, samt att
tobaksvaror endast får föras in i landet av den som fyllt 18
år. Avsikten är att förhindra tidiga tobaksdebuter och att
minska tobakskonsumtionen för att där igenom förbättra
folkhälsan.
I propositionen beskrivs även tobakens hälsorisker på ett sätt som ger
anledning att fundera över varför regeringen inte lägger ett förslag med en
mer omfattande förändring av tobakslagen, samt förslag till informations-
insatser för att få en kraftfullare insats mot tobaksanvändningen bland
ungdom.
Så gott som alla stora folkhälsoproblem - till exempel hjärt- och
kärlsjukdomar, cancer, allergier och bristande tandhälsa - anses ha samband
med tobaksbruk. Mer än tjugo olika sjukdomar har enligt WHO samband
med rökning och enligt WHO dör upp till varannan rökare i förtid till följd
av sin rökning.
I Sverige beräknas passiv rökning leda till ca 50 dödsfall av lungcancer och
ca 500 dödsfall av hjärt- och kärlsjukdomar per år. Passiv rökning skadar
dessutom barn genom att bidra till luftvägsinfektioner och allergier.
När det gäller beroendet har forskningen redovisat att nikotinet är starkt
beroendeframkallande. Enligt WHO är beroendet ungefär jämförbart med
heroin och kokain.
Om man jämför det beroende och de skador som tobaken orsakar med de
insatser som görs för att minska tobaksrökningen är insatserna märkligt små i
jämförelse med vad som görs för att minska trafikolyckor, hotet från galna
ko-sjukan och liknande som i jämförelse med tobaken skördar ett fåtal offer.
Det är bra att vi får en 18-årsgräns, men regeringen bör snarast återkomma
med ett bredare åtgärdsprogram mot tobaksanvändningen, samt en skärpning
av tobakslagen.
Några av åtgärderna bör vara att
- ge tobakslagen en kraftfullare inledning som beskriver det beroende och
det folkhälsoproblem som tobaken utgör
- undersöka möjligheten att förbjuda den indirekta marknadsföring som
tobaksbolagen medger
- avsätta mer medel till de organisationer som aktivt arbetar med tobaks-
frågorna för att göra fler medvetna om riskerna med tobaksbruk
- skapa fler rökfria miljöer genom att i första hand göra riksdagens lokaler
rökfria
- skärpa reglerna när det gäller rökförbud på restauranger och serverings-
ställen, så att allmänt rökförbud råder om inte sådan avskildhet kan ordnas
att cigarettröken inte blir en olägenhet för övriga gäster samt för
personalen
- se över 6 § i tobakslagen, så att exempelvis SJ inte kan utnyttja paragrafen
för att kringgå lagens 2 § punkt 4 om rökning förbjuden på färdmedel i
inrikes kollektivtrafik. Idag är rökkupéernas placering och tekniska
lösning ett misslyckande som skapar en olägenhet för den som ej vill
tvingas till passiv rökning.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen i enlighet med vad som anförts i motionen begär att
regeringen snarast återkommer med ett bredare åtgärdsprogram mot
tobaksanvändningen.

Stockholm den 12 juni 1996
Thomas Julin (mp)

Ragnhild Pohanka (mp)


Yrkanden (2)

 • 1
  att riksdagen i enlighet med vad som anförts i motionen begär att regeringen snarast återkommer med ett bredare åtgärdsprogram mot tobaksanvändningen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen i enlighet med vad som anförts i motionen begär att regeringen snarast återkommer med ett bredare åtgärdsprogram mot tobaksanvändningen.
  Behandlas i

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.