Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m.

Motion 1995/96:Fi100 av Margareta Andersson och Ingbritt Irhammar (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1995/96:150
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
1996-05-02
Bordläggning
1996-05-03
Hänvisning
1996-05-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Pensionärer
I regeringens proposition föreslås förändringar som syftar
till att minska statens kostnader och därmed att sanera statens
ekonomi.
Med de förändringar som föreslås får de pensionärer med endast
folkpension eller låg ATP ytterligare belastningar.
Inom gruppen pensionärer med endast folkpension eller låg pension
återfinns många kvinnor. Dessa lever redan idag med mycket smala
ekonomiska marginaler. Ytterligare försämringar drabbar därför främst
kvinnorna. Ur jämställdhetsperspektiv är förslagen tvivelaktiga.
Även vad gäller ändrade regler inom sjukvården kommer pensionärer med
låga inkomster i kläm. Äldre kvinnor riskerar att drabbas särskilt hårt.
Uppfattningen är att de förändringar som föreslås för att minska statens
kostnader riskerar leda till att kommunernas kostnader ökar när utgifterna för
socialbidrag ökar.
Gruppen av pensionärer med endast folkpension eller låg ATP lever med
smala ekonomiska ramar. I uppgiften att sanera statens finanser kan inga
områden undantas. Samtidigt är det viktigt att fördela bördorna rättvist. De
förslag som läggs i denna del riskerar att slå hårt mot en grupp som under
lång tid levt under knappa ekonomiska villkor och som sparat ihop pengar
för att ha när de blir äldre. Denna grupp kan inte göras skyldig för det
ekonomiska läget vi idag befinner oss i. Tvärtom är det denna grupp som
bidragit till att bygga det välstånd som vi har. Vi anser att regeringen
nogsamt bör studera effekterna av nu lagda förslag och utvärdera
konsekvenserna för gruppen låglönepensionärer. Inte minst bör en sådan
uppföljning studera effekterna ur ett jämställdhetsperspektiv samt effekterna
för kommunernas ekonomi.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om uppföljning.

Stockholm den 2 maj 1996
Margareta Andersson (c)

Ingbritt Irhammar (c)


Yrkanden (2)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om uppföljning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om uppföljning.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.