Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1995/96:148 Lokal samverkan mot arbetslösheten

Motion 1995/96:A33 av Christin Nilsson m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1995/96:148
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning
1996-03-28
Bordläggning
1996-03-29
Hänvisning
1996-04-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Propositionen föreslår att en arbetsmarknadspolitisk
försöksverksamhet skall starta i ett antal kommuner. Syftet är
att finna former för förbättrad lokal samverkan inom
arbetsmarknadspolitiken och ambitionen är att effektivisera
användningen av offentliga medel.
Detta är en mycket bra proposition. Många kommuner är intresserade av
denna verksamhet och många kommuner har redan inkommit med förslag på
modeller för hur just de i sina kommuner skulle vilja jobba med frågan.
Behovet av denna typ av verksamhet är idag mycket stort. Vi vet att det finns
sysselsättning som mycket väl klarar de kraven som man ställer i
propositionen och för de arbetslösa är det bättre med en meningsfull
sysselsättning än att få passivt ekonomiskt stöd.
Sverige är ett stort land med 286 kommuner. Det är stora skillnader mellan
norr och söder, mellan inlands- och kustkommuner. Man kan dela in
Sveriges kommuner på många sätt. Detta visar hur olika förutsättningarna är,
inte minst när det gäller att klara sysselsättningen på den ordinarie
arbetsmarknaden.
I propositionen står det att ca tio kommuner är ett lämpligt antal för att
man på ett bra sätt skall kunna utvärdera försöksverksamheten. Men att
endast låta tio kommuner prova på denna verksamhet, med tanke på att det
finns så olika förutsättningar, är inte ett tillräckligt underlag för att få ett
 bra
resultat vid en utvärdering av försöket.
Det är därför angeläget att undersöka möjligheten att utöka antalet
kommuner som får delta i denna försöksverksamhet för att få bättre underlag
vid utvärderingen.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som
anförts i motionen om att undersöka möjligheten att utöka antalet
kommuner i denna försöksverksamhet.

Stockholm den 28 mars 1996
Christin Nilsson (s)
Annika Nilsson (s)

Lena Larsson (s)

Marie Granlund (s)


Yrkanden (2)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att undersöka möjligheterna att utöka antalet kommuner i denna försöksverksamhet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att undersöka möjligheterna att utöka antalet kommuner i denna försöksverksamhet.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.